Momsrefusion for moms betalt i andre EU-lande

Økonomi | 03/06/2020

af Marianne Gutfeld Telling

 
Virksomheder, der har moms til gode i andre EU-lande, skal være opmærksomme på, at ansøgningsfristen for momsrefusion er den 30. september i året efter, at varen eller ydelsen er købt. Fristen for at søge momsrefusion vedrørende køb foretaget i 2019 er derfor den 30. september 2020.

Har virksomheden afholdt udgifter i andre EU-lande, hvor der er pålagt det pågældende lands moms, vil det i nogle tilfælde være muligt at tilbagesøge momsen via TastSelv Erhverv. Det er en forudsætning for at kunne tilbagesøge moms fra et andet EU-land, at virksomheden ikke har registreringspligtige aktiviteter i det pågældende land.

Køb, hvor der typisk kan søges om momsrefusion

Det er ikke alle køb af varer og ydelser, hvor man kan få momsen refunderet. Det er det pågældende EU-lands regler, som bestemmer, om man kan få momsen godtgjort.

Varer og ydelser hvor det i mange tilfælde er muligt at få godtgjort momsen omfatter:

  • Brændstof
  • Leje af transportmidler
  • Udgifter vedrørende transportmidler
  • Vejafgifter og bompenge
  • Rejseudgifter (bus, tog, taxi, mv.)
  • Indkvartering og hotelophold
  • Mad, drikkevarer og restaurationsydelser
  • Entré til messer og udstillinger
  • Underholdning, repræsentation, mv.

Man skal være opmærksom på, at udenlandsk moms, som virksomheden er berettiget til at få refunderet, men som ikke søges tilbagebetalt, ikke kan fradrages skattemæssigt. Der er i disse situationer tale om en ikke-fradragsberettiget udgift.

Tilmelding via TastSelv Erhverv

Virksomheden skal være tilmeldt momsrefusion på TastSelv Erhverv for at kunne søge om momsrefusion fra andre EU-lande. Ønsker du at lade din revisor eller anden rådgiver varetage tilbagesøgningen, er det muligt, såfremt de er tilmeldt revisorordning. Herefter er det muligt at give rådgiveren adgang via TastSelv, ved at angive repræsentantens CVR-/SE-nummer og autorisere den pågældende repræsentant til området Momsrefusion.

Beløbsgrænser for refusion

Hvis tilbagebetalingsanmodningen vedrører en tilbagebetalingsperiode på et kalenderår eller resten af et kalenderår, må afgiftsbeløbet ikke være lavere end 50 EUR. Vedrører tilbagebetalingsanmodningen en periode på mindre end et kalenderår, men mindst tre måneder, må det momstilbagebetalingsbeløb, der anmodes om, ikke være lavere end 400 EUR.

Dokumentationskrav

Som udgangspunkt er det ikke et krav, at købsbilag på de enkelte udgifter vedhæftes tilbagebetalingsanmodningen. Hvis tilbagebetalingsmedlemsstaten finder, at den ikke har modtaget alle de relevante oplysninger, der er nødvendige for, at den kan træffe beslutning om hele eller en del af tilbagebetalingen, kan denne anmode om supplerende oplysninger inden for en periode på fire måneder. Oplysningerne skal derefter være tilbagebetalingsmedlemsstaten i hænde senest en måned efter den dato, hvor anmodningen indgik hos den rette person.

Tilbagebetalingsmedlemsstaten kan kræve, at ansøgeren indgiver en kopi af fakturaen eller importdokumentet digitalt sammen med tilbagebetalingsanmodningen, hvis det afgiftspligtige beløb på en faktura eller et importdokument udgør mindst 1.000 EUR eller modværdien deraf i national valuta. Hvis fakturaen vedrører brændstof, er dette mindstebeløb 250 EUR eller modværdien deraf i national valuta.

Behandlingsfrist

Tilbagebetalingsmedlemsstaten meddeler ansøgeren om sin beslutning om at imødekomme eller afvise tilbagebetalingsanmodningen senest fire måneder efter modtagelsen. Dog kan behandlingstiden forlænges med op til fire måneder, hvis  der rekvireres underliggende bilag.  

Har du brug for hjælp til momsrefusion?

Har du moms til gode i andre EU-lande? Vi kan hjælpe dig med ansøgning til momsrefusion, så du kan få tilbagebetaling.

Kontakt os på tlf. 44 51 81 80 eller læs mere om rådgivning inden for moms her.

Om Marianne Gutfeld Telling

Marianne Gutfeld Telling er uddannet cand.merc.aud fra CBS. Hun har 17 års erfaring som revisor, controller og Finance manager i økonomifunktioner med fokus på controlling, rapportering og effektivisering. Marianne har været i Azets siden 2018 og bestrider stillingen som Financial manager.