Azets' aktuelle nyheder inden for økonomi - Q1, 2015

Nyhederne er en samling af de mest aktuelle ændringer, frister og informationer til alt fra den lille iværksætter til den store internationale koncern fra Q1 - 2015.

 

Indberetning af et selskabs grundregistreringer hos SKAT


SKAT har den 1. oktober 2014 åbnet for indberetning af vigtige oplysninger omkring selskabets grundregistreringer.

Dette betyder blandt andet, at selskaber, fonde og foreninger skal foretage en engangsindberetning af uudnyttede underskud fra indkomståret 2002 til indkomståret 2013 samt historiske skattefri omstruktureringer, der har tilknytning hertil frem til indberetningstidspunktet.

Vi gør opmærksom på, at det er det administrationsselskab, der ejer datterselskabet på indberetningstidspunktet, der skal engangsindberette underskudssaldi ultimo indkomståret 2013. Et administrationsselskab som tilføjer et selskab til sin sambeskatningskreds i indkomståret 2014, udfylder derfor underskudsregisteret for dette selskab med underskudssaldi ultimo indkomståret 2013.

Det er afgørende, at underskuddet indberettes inden for fristen, som er den 1. august 2015, da underskuddene i modsat fald bortfalder.

Skatteministeren lagde dog den 2. februar 2015 op til at udskyde selskabernes selvangivelsesfrist for indkomståret 2014 til 1. september 2015, samt at selskaber, der ikke registrerer deres fremførselsberettigede underskud til tiden i stedet skal betale et tillæg på 5.000 kroner. Vi afventer dog stadig vedtagelsen af ovenstående, men loven om ændringerne skulle efter planen træde i kraft den 1. juli 2015.

Azets kan løse opgaven for dig. For at løse opgaven kræver det, at vi har adgang til administrations- selskabets SKAT TastSelv.

Ejerregister

Erhvervsstyrelsen har den 15. december 2014 åbnet for indtastning i ejerregisteret på VIRK.dk, hvorfor selskaber skal registrere såkaldte ”storaktionærer”. Denne registrering erstatter således årsregnskabslovens krav. Det vides endnu ikke, hvornår ophævelsen af kravene i årsregnskabsloven træder i kraft.

De indledende registreringer kan foretages i perioden 15. december 2014 – 15. juni 2015 for alle eksisterende aktie-, anparts-, partner-, iværksætter- og europæiske aktieselselskaber. 

For nyoprettede selskaber skal ejerne registreres senest 2 uger efter stiftelsen.

Forpligtelsen til at føre ejerbog fortsætter uændret. Virksomhederne kan vælge at føre ejerbogen selv eller f.eks. vælge Erhvervsstyrelsens nye online ejerbog, hvorfra udvalgte oplysninger automatisk overføres til ejerregistret. Det offentlige ejerregister åbner for offentlige efter den 15. juni 2015. Såfremt registreringen ikke er sket inden fristen, kan det straffes med bøde. 

Azets kan løse opgaven for dig. Dette kræver dog, at vi har følgende:
 • Selskabets NemID, Digital Signatur eller anden adgang til Det Offentlige Ejerregister
 • Liste over selskabets ”betydelige ejere” samt ejernes meddelelser om ændringer i ejerforhold
 • Information om fordeling af ejerandele, pant og stemmer

Sidste frist for indlevering af årsrapport

Snart er det sidste frist for indlevering af årsrapporten for selskaber med årsafslutning 31. december 2014 – husk filialer / moderselskab. Vi gør opmærksom på, at i selskaber, hvor regnskabsåret slutter den 31. december 2014, skal årsrapporten indleveres digitalt til Erhvervsstyrelsen senest den 1. juni 2015. Dette gælder for alle typer af selskaber og filialer.

For filialerne er det ikke selve filialens årsrapport der skal indleveres men moderselskabets årsrapport. Dette betyder i nogle tilfælde, at moderselskabet skal indlevere deres årsrapport til den danske Erhvervsstyrelse før indlevering er krævet i moderselskabets hjemland.

Moderselskabets årsrapport skal ikke indleveres digitalt men sendes pr. post til Erhvervsstyrelsen på følgende adresse:

Erhvervsstyrelsen
Postboks 621
0900 København C
Indsendes årsrapporten ikke til tiden kan dette medføre en afgift til hvert ledelsesmedlem / filialbestyrer. Afgiften kan højst udgøre kr. 3.000 pr. ledelsesmedlem / filialbestyrer.

Vær opmærksom på, at påkravene omkring indsendelse sendes til selskabets digitale postkasse, så sørg for at have adgang til denne.
Mere information findes på
Erhvervsstyrelsens hjemmeside >

 

Generalforsamlingen: Tjekliste for selskaber

Mindst én gang årligt skal selskaber som A/S, ApS og IVS’er afholde en ordinær generalforsamling, hvor væsentlige beslutninger om selskabet bliver truffet. Generalforsamlingen er selskabets øverste myndighed og er reguleret af et fast regelsæt (nedskrevet i Selskabsloven), der gør beslutningerne gyldige. I mange mindre selskaber halter det dog med formalia, og det kan have store konsekvenser for virksomheden.

Her får du en tjekliste med reglerne for generalforsamlingen både før, under og efter – formidlet uden fagsprog.

Hent tjekliste til generelforsamlingen her

Ændring af bogføringsloven

Folketinget vedtog den 22. januar 2015 en lov om ændring af bogføringsloven. Lovændringen er trådt i kraft den 1. marts 2015. Herefter kan regnskabsmaterialet i elektronisk form opbevares i udlandet uden forudgående ansøgning eller anmeldelse til offentlig myndighed, såfremt virksomheden opfylder en række nærmere fastsatte krav. 

 • Regnskabsmaterialet opbevares i overensstemmelse med bogføringsloven
 • Virksomheden kan til enhver tid fremskaffe materialet og give adgang til det her i landet (typisk onlineadgang)
 • Virksomheden opbevarer systembeskrivelser og nødvendige adgangskoder i Danmark
 • Virksomheden sørger for, at regnskabsmaterialet kan udskrives i klarskrift eller stilles til rådighed i et anderkendt filformat

Ny telefonisk adgang til SKAT

Der er kommet nye direkte numre til SKAT fra 1. december 2014, som skulle lette adgangen.

Direkte nummer til revisorer og andre rådgivere 72 22 18 17. Hovednummer er fortsat 72 22 18 18.

Emne Telefonnummer
 • Skat, når du er erhvervsdrivende eller virksomhedsejer     
 • Fradrag
 • Kapitalafkastordningen
 • Virksomhedsordningen
72 22 28 81
Selskaber, fonde og foreninger 72 22 28 82
Moms 72 22 28 67
Start, lukning og ændring af virksomhed 72 22 28 27
Løn til ansatte (eIndkomst) 72 22 28 24

 

Se alle numre på Skats hjemmeside >

Skattefri virksomhedsomdannelse

Personligt ejede virksomheder har mulighed for at omdanne deres personligt drevne virksomhed til et selskab dvs. til et anparts-eller aktieselskab.

Ofte er det en fordel at anvende reglerne i lov om skattefri virksomhedsomdannelse. Dette medfører, at den skatteforpligt, der ville blive udløst ved et skattepligtigt salg, overføres til aktiernes anskaffelsessum og dermed til selskabet.

Skattefri contra skattepligtig omdannelse

Formålet med at lave en skattefri omdannelse af en personlig virksomhed til et selskab er at formindske likviditeten ved betaling af eventuelle skatter, som vil forfalde til betaling i forbindelse med salg/afståelse til et selskab.

De væsentligste skatter der kan forekomme, knytter sig til goodwill, merværdier på ejendomme og driftsmidler i forhold til den bogførte værdi, samt af det der kan henstå på konto for opsparet overskud, der også kan udløse en stor skattebetaling ved ophør af virksomhedsordningen.

Disse skatter kan ofte være store. Ved at anvende lov om skattefri virksomheds-omdannelse udskydes disse, og den latente skat udløses ikke, men vil fragår avancen i opgørelsen af aktiernes anskaffelsessum. Viser opgørelsen derimod, at de latente skattebetalinger ikke udgør et væsentligt beløb, bør det overvejes, om omdannelsen i stedet skal ske skattepligtigt, hvorefter aktiver og forpligtelser overdrages til handelsværdier, og en eventuel mindre skattebetaling afregnes.

En skattefri virksomheds omdannelse kan laves med tilbagevirkende kraft, hvilket vil sige at den senest den 30/6 kan laves med virkning pr. 1/1.

Hotelmoms

Pr. 1. januar 2015 er fradraget for moms af hotelovernatninger m.v. sat op fra 75% til 100%.

Der er således fuldt fradrag for momsen af hotelovernatninger, når disse er strengt erhvervsmæssige.

Der er ikke ændret på fradragsreglerne vedr. moms af morgenmad, hvor der fortsat kun er fradrag for en fjerdedel af momsen. Det kræves fortsat, at fakturaen er specificeret vedr. overnatning og morgenmad og andre måltider man måtte indtage på hotellet.

Nu er årsopgørelsen her! Hvad så?


Mandag den 9. marts 2015 løftede SKAT officielt sløret for, om vi skal have penge tilbage i skat for 2014, eller om vi skal betale restskat.

Vi anbefaler alle at gennemgå deres årsopgørelse for at checke, om alle oplysninger er blevet indberettet.

Der kan være oplysninger du selv skal tilføje/rette på din årsopgørelse. Dette kan blandet andet være:

 • Befordringsfradrag
 • Håndværkerfradrag
 • Hustru/børnebidrag
 • Diæter
 • Private lån og udlån med tilhørende renter m.m.
 • Vær opmærksom på, at SKAT har de korrekte oplysninger ved køb og salg af hus
 • Udlejning af værelse/sommerhus
 • m.m.

Overskydende skat op til 100.000 kr. indsættes på din Nemkonto tirsdag den 7. april. Større beløb indsættes først på et senere tidspunkt, da SKAT forinden foretager en manuel gennemgang af årsopgørelsen til sikring af, at denne er korrekt. Overskydende skat under 100 kr. udbetales ikke, men overføres til næste år.

Sidste frist for indlevering af selvangivelse for selvstændige

For almindelige selvangivelser er 1. maj sidste dag, hvor du kan indsende eller indtaste eventuelle rettelser og tilføjelser til årsopgørelsen for 2014.

Fra den 11. maj er det muligt at få genoptaget årsopgørelsen for 2014. Har du glemt en oplysning, kan du oplyse den via tast selv. Du skal dog indtaste en begrundelse.

Sidste frist for at indtaste eller indsende udvidet selvangivelse, selvangivelse for begrænset skattepligtige, selvangivelse for udenlandsk indkomst samt selvangivelse for udenlandsk virksomhedsindkomst, er den 1. juli 2015. Samme frist er gældende for personer, der deltager i anpartsprojekter, samt for personer der er gift med en af ovennævnte kategorier.