Læs Azets' aktuelle nyheder inden for økonomi - Q2, 2014

Nyhederne er en samling af de mest aktuelle ændringer, frister og informationer til alt fra den lille iværksætter til den store internationale koncern fra Q2 - 2014.

 

Momsrefusion frist 30. september

Virksomheder, der har moms til gode i andre EU-lande, skal være opmærksomme på, at ansøgningsfristen for momsrefusion vedr. 2013 er 30. september 2014.

Danske virksomheder, der køber varer og ydelser i andre EU-lande, vil af og til opleve at modtage fakturaer med lokal moms. Virksomheder kan på visse betingelser få moms tilbage, som er betalt i andre EU-lande. Man skal søge om at få momsen tilbage i TastSelv Erhverv.

Generelle betingelser for, at virksomheder kan få moms tilbage, som de har betalt i andre EU-lande:

 1. Virksomheden må ikke være momsregistreret i det EU-land, hvor varerne eller ydelserne er købt.
 2. Indkøbene skal vedrøre virksomhedens momspligtige aktiviteter

Man kan kun få tilbagebetalt moms af beløb, der er over minimumsgrænsen, som typisk er 400 euro eller 50 euro.

Det er ikke alle køb af varer og ydelser, som man kan få momsen tilbage for. Det er det pågældende EU-lands regler, som bestemmer, om I kan få momsen af jeres køb tilbage.

Her ser du en række eksempler på køb, man typisk kan få tilbagebetalt momsen af:

 • Persontransport
 • Brændstof
 • Hotelophold
 • Restaurantbesøg
 • Adgang til messer

Afleveringsfrist

- månedsmoms udskudt i juli

Momsangivelser og betaling for juni måned som normalt forfalder den 25. juli er flyttet til den 18. august 2014.

Man skal dog være opmærksom på at frist for indsendelse af EU-salgs lister ikke er flyttet tilsvarende. Dvs. at afleveringsfristen både for juni måned og 2. kvartal fortsat er den 25. juli 2014.

Fristen for månedsmoms for juli
er rykket til d. 18. august

Nye regler for moms ved køb af mobiltelefoner, PC’er og tablets m.v. 

Den 1. juli træder nye regler om ”national omvendt betalingspligt” på mobiltelefoner, kredsløbsanordninger, pc’er mv. i kraft. Det betyder blandt andet, at man som køber kan få regninger både med og uden moms på forskelligt mobil- og IT-udstyr. Køber hænger på fejlagtig opkrævet moms, så hvordan skal du som køber forholde dig? Og hvis du er sælger, er dit økonomisystem så opdateret til at håndtere de nye regler?

Fra 1. juli 2014 træder reglerne for ”national omvendt betalingspligt i kraft” på mobiltelefoner, kredsløbsanordninger, pc’er mv. (ML § 46, stk. 1, nr. 8-10). Det betyder, at en række varer indkøbt efter den 1. juli vil blive faktureret virksomheden uden moms.

Hvilke varer er generelt omfattet?

Reglerne for national omvendt betalingspligt omfatter følgende varer:

 • Mobiltelefoner
 • Bærbare pc’er og tablets
 • Integrerede kredsløbsordninger, dvs. mikroprocessorer og centrale databehandlingsenheder
 • Spilkonsoller, såsom X-box, Playstation og lignende.

Hvad betyder det for køber?

De nye regler betyder, at køber selv skal beregne og betale moms af de varer, der er omfattet af reglerne for national omvendt betalingspligt.

Problematikken ved de nye regler om omvendt betalingspligt ligger dog i, at mange købere fortsat vil opleve at få regninger fra sælger med moms på. Dette skyldes, at sælger er undtaget fra reglerne om national omvendt betalingspligt, såfremt sælger har udelukkende eller overvejende salg til private. Det vil i praksis sige, hvis sælger leverer mere end 50 procent af de omfattende varer til private.

Denne undtagelse gør det imidlertid svært for køber at bedømme, hvornår sælger eller køber har forpligtelsen for betaling af momsen. Derfor er det vigtigt, at køber er opmærksom på, om den pågældende leverandør er omfattet af omvendt national betalingspligt og dermed fakturerer uden moms – eller om sælger ikke er underlagt reglerne og dermed fakturerer med moms.

Såfremt en sælger fejlagtigt har faktureret et salg med moms, skal køber bede om en kreditnota og ny korrekt faktura, idet forkert opkrævet moms ikke er fradragsberettiget! Køber skal i sådan et tilfælde nemlig stadig selv beregne og betale moms, dog af det fulde beløb inklusiv den allerede angivne moms, men med fradrag fra den beregnede moms.

Køber kan fratrække købsmomsen i det omfang, købet vedrører den momspligtige aktivitet. I mange tilfælde vil der kun være begrænset fradrag, da udstyret også anvendes til private formål.

Momsbekendtgørelsen er endnu ikke opdateret i forhold til de nye regler om omvendt betalingspligt. Det forventes dog, at køber skal postere disse varer efter samme metode som andre nationale leverancer, der er omfattet af omvendt betalingspligt, såsom investeringsguld, metalskrot og CO2-kvoter. Det vil sige, at salgsmoms skal angives som alm. dansk salgsmoms og købsmoms som dansk købsmoms.

Hvad betyder det for sælger?

Reglerne for national omvendt betalingspligt betyder, at sælger skal være opmærksom på, hvilke kundegrupper de leverer til – og ikke mindst om deres it- og faktureringssystemer er opdateret til at håndtere de nye regler. Herudover skal sælger være opmærksom på, om de har dokumentation på, at de sælger til en afgiftspligtig virksomhed, altså om virksomheden har et gyldigt CVR nummer.

 

Kontakt din rådgiver

I ovenstående har vi forsøgt at gennemgå det generelle område for omvendt betalingspligt på ovenstående varer, som det ser ud i skrivende stund. Ved generelle informationer og regler, der kan have betydning for din forretning, bør du dog altid kontakte din rådgiver for en nærmere gennemgang af, hvad de nye regler betyder for netop din virksomhed.

Direkte link til den juridiske vejledning D.A. 13.2.2.8 

Rykkerbrev angående årsrapport

Erhvervsstyrelsen nye praksis om at udsende påkravsbrevene elektronisk er taget i brug den 1. juni 2014. Påkravsbreve vil således ikke blive udsendt som et fysisk brev; dette gælder uanset, om årsrapporten skal indberettes digitalt eller i papirformat. Virksomheder bør derfor kontrollere deres elektroniske postkasse.

Da mere og mere fra det offentlige vil blive udsendt til den digital postkasse er det godt at sikre sig at man har adgang til denne da man ellers kan gå glip af vigtige breve.

Virksomhederne bør forsikre sig mod indbrud i deres netbank

Hackerne bliver dygtigere og dygtigere for hver dag der går. I flere og flere tilfælde er det lykkes at fjerne penge fra kontoen.


Alle konti, der tilhører privatpersoner, er normalt omfattet af bankens skadesløsholdelse. Privatpersoner lider derfor oftest IKKE tab ved netbank indbrud dækket mod misbrug.

Bankkonti, der derimod tilhører virksomheder, er som udgangspunkt ikke omfattet af bankens skadesløsholdelse. Derfor vil indbrud i netbank konti betyde, at virksomheden som oftest står med tabet.

Derfor er en forsikring mod netbank indbrud relevant, hvis man selv, som virksomheder, er ansvarlig for tyveri fra bankkonti med netbank adgang,

Det drejer sig uanset om man har indestående på sine bankkonti, eller man har en kassekredit og en gæld. Der kan trækkes penge ud helt op til maksimum.

Skat af fri telefon, computer og internet

Telefon

Stiller arbejdsgiver en fri telefon til rådighed for medarbejderen, beskattes medarbejderen af 2.600 kr. årligt. (2014). Beløbet fordeles over 12 måneder på lønsedlen.
 
Er det derimod en ren arbejdsmobiltelefon, som arbejdsgiver stiller til rådighed, beskattes denne under visse forudsætninger ikke. Heller ikke enkeltstående private opkald bliver beskattet.

Betingelserne for skattefriheden er følgende:

 • Anvendelsen af telefonen uden for arbejdsstedet skal være nødvendig for at kunne udføre arbejdet
 • Medarbejder og arbejdsgiver skal indgå en aftale om, at telefonen bortset fra enkeltstående private opkald kun må anvendes erhvervsmæssigt (i henhold til tro- og loveerklæring) 
 • Arbejdsgiver skal føre kontrol med anvendelsen efter SKATs retningslinjer.

Computer

Stiller arbejdsgiver en computer til rådighed for medarbejderen, beskattes denne ikke, medmindre computeren udelukkende er til medarbejderens private brug.

Der blev genindført en 50%-beskatning af computere med tilbehør, der stilles til rådighed via en såkaldt lønomlægning (bruttolønsordning). Computeren og tilbehøret beskattes med 50 % af udstyrets nypris i det eller de indkomstår udstyret er til rådighed. 

Internetforbindelse

Stiller arbejdsgiver en internetforbindelse til rådighed på medarbejderens bopæl, eller et mobilt internet som medarbejderen tager med hjem på bopælen, sker der ingen beskatning, såfremt der er adgang til arbejdsgiverens netværk.

Er der ikke adgang til arbejdsgiverens netværk beskattes medarbejderen af 2.600 kr. årligt. (2014)

Flere goder til rådighed

Skal medarbejderen samtidigt beskattes af fri telefon og internetforbindelse til rådighed beskattes medarbejderen samlet af i alt 2.600 kr. årligt. (2014) 

Fravalg af revision

Små virksomheder har siden 2006 kunne fravælge revision af årsrapporten. Denne mulighed er blevet benyttet af flere virksomheder, men erfaringerne har vist, at en række virksomheder og deres kapitalejere, ledelse eller tilknyttede revisorer ikke er helt klar over, hvordan fravalget gennemføres.

Virksomheden skal stadig udarbejde og indsende en årsrapport til Erhvervsstyrelsen, selvom virksomheden har fravalgt revision. Årsrapporten skal udarbejdes efter årsregnskabslovens regler Der skal ligeledes indsende en selskabsselvangivelse hvor selskabets skattepligtige indkomst opgøres.

Fravalg af revision kan kun ske på en ordinær generalforsamling med fremadrettet virkning.

Betingelser for at fravælge revision

Virksomheder kan fravælge revision, hvis de to regnskabsår i træk ikke overskrider to af følgende tre størrelser på balancedagen:

 • en balancesum på 4 mio. kr.
 • en nettoomsætning på 8 mio. kr. og
 • et gennemsnitligt antal heltidsbeskæftigede på 12 i løbet af regnskabsåret

Nystiftede virksomheder kan efter det første regnskabsår fravælge revision af årsrapporten, hvis de ikke på balancedagen for det første regnskabsår overskrider to af de tre ovennævnte størrelsesgrænser.

Ligeledes kan virksomheder fravælge revision allerede ved stiftelsen.

Fravalg af revision i holdingselskaber

Små holdingselskaber kan på den førstkommende ordinære generalforsamling, der afholdes efter den 1. januar 2013 træffe beslutning om, at det kommende årsregnskab ikke skal revideres. Dette gælder også selvom regnskabsperioden for det kommende årsregnskab er startet før den 1. januar 2013.

Små holdingselskaber har mulighed for at fravælge revision, hvis holdingselskabet og de virksomheder, den udøver betydelig indflydelse over, tilsammen ikke overskrider to af følgende tre størrelser på balancedagen:

 • en balancesum på 4 mio. kr.
 • en nettoomsætning på 8 mio. kr. og
 • et gennemsnitligt antal heltidsbeskæftigede på 12 i løbet af regnskabsåret

Størrelserne på balancesum, nettoomsætning og antal ansatte beregnes som summen af balancesummerne, nettoomsætningerne og antal ansatte i virksomheden selv, og de virksomheder, den udøver betydelig indflydelse over.

Balancesummerne, nettoomsætningerne og antal ansatte i de virksomheder, holdingselskabet udøver betydelig indflydelse over, skal medregnes fuldt ud, selvom holdingselskabets ejerandel er under 100 %.

Værdien af kapitalandele i de virksomheder, holdingselskabet udøver betydelig indflydelse over, skal dog fratrækkes, når den samlede balancesum skal opgøres.

Fravalg af revision ved stiftelse af virksomhed

Fravalg af revision kræver, at

 1. det fremgår af stiftelsesdokumentet, at virksomhedens årsrapport ikke skal revideres,
 2. virksomhedens vedtægter ikke indeholder bestemmelser om revisionspligt, herunder valg af revisor.

Fravalget af revisionen registreres automatisk ved anmeldelse om stiftelse af virksomheden hos Erhvervsstyrelsen.

Virksomheder, der fravælger revision ved stiftelsen skal dog være opmærksomme på, at den første årsrapport vil blive underlagt revisionspligt, hvis virksomheden overskrider to af de tre ovennævnte grænsestørrelser ved udløbet af det første regnskabsår.

Fravalg efter det første og efterfølgende regnskabsår

Fravalg af revision kræver, at

 1. fravalg af revision er vedtaget på virksomhedens ordinære generalforsamling,
 2. virksomhedens vedtægter ændres, så de ikke indeholder bestemmelser om revisionspligt, herunder valg af revisor,
 3. det oplyses i ledelsespåtegningen til årsrapporten i dét år, hvor der træffes beslutning om at fravælge revision for de kommende år, at det er besluttet at fravælge revision
 4. ledelsen erklærer i ledelsespåtegningen til årsrapporten for indeværende regnskabsår, at betingelserne for at kunne fravælge revision, er opfyldt.

Virksomheden skal anmelde fravalget af revisor og indsende de tilrettede vedtægter til Erhvervsstyrelsen. Generalforsamlingsprotokollatet skal vedlægges sammen med de ændrede vedtægter.

Fortsættelse af fravalg af revision

Virksomhedens ledelse skal hvert år i ledelsespåtegningen erklære, hvorvidt betingelserne for at kunne fravælge revision er opfyldt.

Nu er det tilstrækkeligt, at oplysningen om fravalg af revision af årsregnskabet for det kommende år kun gives i det årsregnskab, som fremlægges og godkendes på dén ordinære generalforsamling, hvor der træffes beslutning om fravalg af revision af kommende årsregnskaber.

Hvis virksomheden på en balancedag og foregående års balancedag overskrider to af de tre størrelsesgrænser, skal virksomhedens årsrapport for det pågældende regnskabsår revideres.

         

Ring mig op

Spørgsmål

Download FAQ

Book møde

Lad os mødes

Nyhedsbrev?