Azets' aktuelle nyheder inden for økonomi - Q4, 2015

Nyhederne er en samling af de mest aktuelle ændringer, frister og informationer til alt fra den lille iværksætter til den store internationale koncern fra Q4 - 2015.

Genfremsættelse af lovforslag om frivillig acontoskat, skattekontoen m.v.

I nyhederne for Q3 2015 nævnte vi muligheden for, at lovforslaget vedrørende ændringer af rentesatser for selskabers restskatter og overskydende skatter samt loft på indestående på skattekontoen kunne genfremsættes. Dette trådte i kraft den 3. juli 2015.

SKAT har allerede den 1. september 2015 indsat et loft på skattekontoen på kr. 200.000 for indeståender, der ikke modsvares af et konkret beløb, der skal betales.

Angående tilbagebetaling af frivillig indbetalt acontoskat bliver der indført en negativ forrentning, når tilbagebetalingen sker i bestemte perioder.

Muligheden for at indbetale frivillig acontoskat helt frem til den 1. februar i året efter indkomståret er også en del af forslaget. Det betyder, at selskaber med indkomstår 2015 kan indbetale acontoskat helt frem til den 1. februar 2016.

Forslaget blev vedtaget den 26. august 2015 og trådte i kraft den 1. september 2015.

Indbetaling af frivillig acontoskat i november 2015

Tillægget til frivillige indbetalinger af acontoskat betalt frem til den 20. november 2015 er endnu ikke fastsat og bliver først offentliggjort i midten af december måned. Derudover vides det ikke, hvordan indbetalinger fra den 21. november 2015 og frem til den 1. februar 2016 vil blive behandlet. Det kan derved være svært at beregne, hvorvidt det vil være en fordel at indbetale frivillig acontoskat inden den 1. februar 2016.

Kontakt en af Azets' konsulenter, hvis du ønsker rådgivning omkring en eventuel indbetaling af frivillig acontoskat for selskaber.

Øget digitalisering hos Erhvervsstyrelsen fra den 15. september 2015

Fra den 15. september 2015 lancerer Erhvervsstyrelsen nye digitale løsninger, der bl.a. betyder, at undtagelseserklæringer, årsrapporter for udenlandske virksomheder med filial i Danmark og indsendelse af overliggende moderselskabs koncernregnskab fremover skal indberettes i en pdf-fil via selvbetjeningsløsningen.

Det er fortsat indberetteren, der over for Erhvervsstyrelsen står inde for, at det er det endelige regnskab, der er blevet indberettet.

Dokumentationen for, at det indberettede regnskab er udarbejdet, eventuelt revideret og godkendt, skal fremover opbevares i fem år imod tre år i den tidligere indsendelsesbekendtgørelse. Erhvervsstyrelsen kan kræve, at indberetteren indsender dokumentationen.

Ved underskrift af regnskabet kan der fremover anvendes NemID som alternativ til den håndskrevne underskrift.

Den nye årsregnskabslov 2015

I forbindelse med ændringerne i den nye årsregnskabslov afholder Azets et morgenmøde den 19. november 2015 fra kl. 9.00 - 10.30. Nedenfor vil vi kort skitsere ændringerne. Da den vedtagne lov indeholder flere end 150 ændringer, kommer vi ikke ind på dem alle, men kun på de ændringer vi finder mest væsentlige:

 • Ændringerne træder i kraft for regnskabsår, der begynder den 1. januar 2016
 • Ændringerne kan anvendes for regnskabsår, der afsluttes den 31. december 2015
 • Som en del af regnskabsklasse B indføres begrebet mikrovirksomheder
 • Reducerede oplysningskrav i mikrovirksomhederne
 • Notekrav udgår, og andre kommer til
 • Forhøjelse af grænserne for regnskabsklasse B og C(m) og C(s)
 • Ny måde at opgøre nettoomsætningen på
 • Ændringer i regnskabsskemaerne – bilag 2 til årsregnskabsloven
 • Begrebet ”særlige poster” bliver indført

Derudover er der sket en tilpasning til IFRS – det er dog ikke alt fra IFRS, der er implementeret. Der er fortsat mange forskelle.

Angående forhøjelse af grænserne for revision forventes det, at der kommer en udmelding fra Erhvervsstyrelsen i efteråret.

Moms på kurser – udkast til nyt styresignal

SKAT har udsendt et udkast til nyt styresignal vedrørende praksis for leveringsstedet for kurser af længere varighed. Det foreslås, at kurser af længere varighed (f.eks. over 25 dage) nu følger hovedreglen, så leveringsstedet er hos fakturamodtager (reverse charge) og ikke som hidtil pålægges dansk moms, hvilket fremover vil være undtagelsen.

Er kurserne af kortere varighed, f.eks. seminarer og konferencer, skal der fortsat pålægges dansk moms.

Potentielt fuldt momsfradrag for ”aktive” holdingselskabers køb af kapitalandele

EU-domstolen har i en dom fra den 16. juli 2015 fastslået, at der kan være fuldt momsfradrag for rådgiveromkostninger ved køb af kapitalandele. Dette gælder, hvis det er hensigten, at holdingselskabet/køberselskabet skal levere momspligtige administrationsydelser til de købende datterselskaber.

Ifølge dansk praksis har der indtil nu været meget begrænset momsfradrag for rådgiveromkostninger.

Dommen indebærer, at der nu kan være fuldt momsfradrag for danske ”aktive” holdingselskaber, og at der potentielt kan være et tilbagebetalingskrav imod SKAT for moms, der fejlagtigt ikke er fratrukket.

Styresignaler fra SKAT omkring sambeskatning

SKAT har i forbindelse med deres nye digitale system til indberetning af selskabsselvangivelser udsendt flere forskellige styresignaler omkring sambeskatning.

Disse styresignaler indeholder afklaring vedrørende omlægning af indkomstår og subsambeskatning.

Omlægning af indkomstår

Styresignalet vedrørende omlægning af indkomstår afklarer spørgsmål til indkomståret for nystiftede selskaber og spørgsmål til, hvordan administrationsselskabet i en sambeskatning kan ændre indkomstår uden tilladelse.

Subsambeskatning

Subsambeskatning opstår, når en eksisterende sambeskatning overdrages til en ny koncern. De sambeskattede selskaber i den ”gamle” sambeskatning vil fortsat kunne anvende hinandens underskud på trods af, at de ”nye” selskaber i sambeskatningen ikke kan anvende underskuddene. De nye styresignaler vedrørende sambeskatning afklarer spørgsmål til bevarelsen af subsambeskatningen på trods af, at selskaberne overdrages ved forskellige transaktioner. Derudover afklares spørgsmål til, hvordan subsambeskatningen kan afgrænses i en situation, hvor der gennemføres omstruktureringer.

Håndværkerfradrag (servicefradrag) er tilbage

Håndværkerfradraget er genindført med tilbagevirkende kraft fra 1. januar 2015. Ordningen i 2015 er den samme som i 2014. Omkring den 1. oktober kan du indberette dit fradrag til årsopgørelsen for 2015 i et særligt modul, så husk at gemme kvitteringerne. Yderligere har du fra omkring 1. oktober mulighed at ændre din forskudsopgørelse, så du kan få et større fradrag de sidste måneder af 2015.

Fakta om håndværkerfradraget:

 • Fradraget er på op til 15.000 kr. om året inklusive moms.Håndværkerfradrag
 • Du kan kun få fradrag for arbejdsløn.
 • Arbejdet skal stå på listen med godkendte ydelser, se listen på SKATs hjemmeside.
 • Du skal betale for arbejdet senest 29. februar 2016.
 • Ægtefæller og samlevere med fælles økonomi kan som de eneste dele fradraget, som de har lyst, uanset hvem der har betalt. Hver ægtefælle/samlever kan få fradrag for op til 15.000 kr. Beløbet overføres ikke automatisk mellem ægtefæller, så I skal indtaste hver jeres andel.
 • Hvis andre i en husstand skal have fradrag for udgiften, skal de have betalt et beløb svarende til fradraget. Beløbet skal betales elektronisk, enten til håndværkeren eller til den i husstanden, som har betalt i forbindelse med dennes betaling til håndværkeren.
 • Det er kun ejerne af en fritidsbolig (og deres ægtefæller), der kan få fradrag for fritidsbolig.
 • Når der er tale om en helårsbolig, skal du bo der, mens arbejdet blev udført.
 • Selv om du har både helårsbolig og fritidsbolig, kan du højst få fradrag for 15.000 kr. 
 • Du skal have almindelig skattepligt i Danmark og være fyldt 18 år inden udgangen af det år, hvor arbejdet blev udført.

Barselsudligning for Selvstændige

Alle selvstændige skal nu betale til Barselsudligning. Selvstændige defineres som selvstændigt erhvervsdrivende og honorarmodtagere med B-indkomst. Det er SKAT, der oplyser om, hvem der er selvstændige.

Barselsudligning for Selvstændige sammenholder SKATs oplysninger med indberetninger til ATP for at finde ud af, om du skal betale fuldt, delvist eller intet bidrag.

Hvis du har indbetalt til ATP, fordi du har været beskæftiget som lønmodtager, eller fordi du har modtaget overførselsindkomst i løbet af året, kan dit bidrag være nedsat.

Kan jeg melde mig ud?

Barselsudligning for Selvstændige er en obligatorisk ordning for selvstændigt erhvervsdrivende og honorarmodtagere med B-indkomst.

Alle selvstændige er automatisk omfattet. Du skal dog ikke betale, hvis du er under 18 år eller over 64 år.

Hvad koster det?

Det fulde årlige bidrag i 2015 er 328 kr. Hvis du har været lønmodtager en del af året, kan dit bidrag være nedsat. Det opkrævede bidrag for 2015 er beregnet ud fra din beskæftigelse i 2014. Bidraget er fradragsberettiget.

Vedvarende energianlæg og forældrekøb

Hvis du alene er registreret som selvstændig, fordi du ejer et vedvarende energianlæg, hvor aftalen er indgået senest den 19. november 2012, skal du indsende kopi af den bindende opsætningsaftale til Barselsudligning for Selvstændige. SKAT vil herefter tage stilling til, om du kan undtages for bidrag.

Hvis du alene er registreret som selvstændig, fordi du lejer en ejerbolig ud til dit barn/børn, skal du indsende kopi af hele registreringsbeviset, samt kopi af lejekontrakt til Barselsudligning for Selvstændige. SKAT vil herefter tage stilling til, om du kan undtages for bidrag.

Sådan fungerer forskudsopgørelsen

Forskudsopgørelsen er din oversigt over, hvad SKAT forventer, du skal betale i skat i løbet af et år. Du har ansvaret for, at din forskudsopgørelse passer og er rettet til, så den afspejler din korrekte indkomst og formueforhold, dvs. løn, overskud af virksomhed, renter m.m.

Forskudsopgørelsen er et skøn

Hvert år i november sender SKAT en forskudsopgørelse, som er et skøn over din forventede indkomst og forventede fradrag i året, der kommer. De oplysninger, SKAT kommer med, kan være op til to år gamle og er baseret på din seneste årsopgørelse.

Forskudsopgørelsen for 2015 sker således på baggrund af årsopgørelsen for indkomståret 2013, med mindre du har foretaget ændringer i din forskudsopgørelse for 2014. Dine oplysninger i forskudsopgørelsen for 2015 kan dermed være op til to år gamle. Meget kan ændre sig på to år, så derfor er det vigtigt, at du tjekker dine tal igennem.

Forskudsopgørelsen kan opdateres løbende

I løbet af året kan du opleve ændringer i dit liv, der påvirker dine skatteforhold, eksempelvis:

 • Større eller mindre overskud i virksomheden
 • Nyt job
 • Opsigelse
 • Optagelse af ny gæld
 • Reducering af gæld
 • Omlæggelse lån
 • Flytning
 • Køb af bolig
 • Og meget mere

Ovenstående forhold har indflydelse på din forskudsopgørelse, og da forskudsopgørelsen kan ændres løbende, er det vigtigt, at du holder den opdateret, så du hverken får betalt for meget eller for lidt i skat.

Forskudsopgørelsen kan blive ændret af SKAT

Efter sommerferien har flere oplevet, at SKAT har fremsendt forslag til ændring af forskudsopgørelsen for 2015. Dette drejer sig primært om de skatteydere, som har fået store restskatter fra 2014. I sådanne tilfælde sammenholder SKAT forskudsopgørelsen og årsopgørelsen for at se, om skatteyderen for 2015 igen vil få en stor restskat. Hvis man ikke foretager sig noget, gælder den nye opgørelse og de tilknyttede skatter.