Virksomhedsform

Virksomhedsformen fortæller hvordan en virksomhed er organiseret, og hvordan du holdes økonomisk ansvarlig. Før du vælger virksomhedsform skal du være afklaret med disse forhold:

 • ejerforhold
 • risikofaktorer
 • marked
 • branche
 • planlægning af skat

Med tiden ændres disse forhold og derfor kan der være god grund til løbende at vurdere virksomhedsformen og strukturen. 

Enkeltmandsvirksomhed?

En enkeltmandsvirksomhed er en personligt ejet virksomhed, der har følgende kendetegn:

 • Der er kun en ejer.
 • Virksomhedens aktiver tilhører ejeren.
 • Ejeren hæfter personligt med hele sin personlige formue for virksomhedens underskud og forpligtelser. Den personlige formue inkluderer alt hvad hun eller han ejer nu og hvad man kommer til at eje i fremtiden. Er der en leverandør, virksomheden ikke kan betale, kan leverandøren altså kræve, at du betaler personligt i stedet.
 • Ingen lovkrav om ledelse og offentliggørelse af regnskab.
 • Ingen lovkrav om, at der skal indskydes en minimuskapital og derfor behøver man ingen form for startkapital for at oprette virksomheden.
 • Man bogfører efter bogføringsloven.
 • Intet krav om at der skal udarbejdes et regnskab.
 • Du skal indberette resultatet for virksomheden på din udvidede selvangivelse hvert år.

Når man har registreret virksomheden, får den et CVR nummer. Samtidig skal virksomheden have en digital postkasse, som offentlige myndigheder benytter til at sende digital post til virksomheden. 

Interessentskab? (I/S)

Et interessentskab har stort set de samme regler som en enkeltmandsvirksomhed. Forskellen er, at man i et interessentskab har mindst to eller flere ejere. Der er ingen kapitalkrav til at danne et interessentskab, og ejerne hæfter personligt, solidarisk og direkte med alt hvad de ejer. Dette betyder, at virksomhedens forpligtelser også er ejernes forpligtelser, men også at ejerne hæfter for hinanden, hvis én af ejerne eksempelvis ikke kan betale sin for andel af en gæld. Så må de øvrige betale.

Når der oprettes et interessentskab, anbefales det altid at der laves en kontrakt mellem ejerne, så man har helt styr på hvordan virksomheden skal ledes og hvem der kan indgå aftaler.

IVS (Iværksætterselskab)

IVS eller iværksætterselskab er et ”mini” ApS. Kapitalkravet er reduceret fra 50.000 kr. til mindst 1 kr. Det betyder, at et IVS kan startes op med kun én krone. Det betyder dog ikke, at man i hele selskabets levetid kan nøjes med det lave kapitalkrav. Der er krav om, at man som ny virksomhed lægger 25% af årets overskud til side. Opsparingen skal forsætte, indtil kapitalen rammer 50.000 kr. Ønsker du at omdanne dit IVS til et ApS, skal du være opmærksom på, at det kræver en erklæring fra en godkendt revisor.

I forhold til årsregnskabsloven gælder mere eller mindre de samme regler som for et anpartsselskab. Man følger årsregnskabsloven og aflægger årsregnskab, der skal offentliggøres.

Fordele ved IVS;

 • Lille indskud for at stifte et selskab
 • Du hæfter ikke personligt
 • Nemt hvis din virksomhed skal sælges

Ulemper ved IVS:

 • Der stilles flere regnskabsmæssige krav til IVS, og regnskabet skal offentliggøres.
 • Der kan ikke udbetales udbytte, før der er opsparet 50.000 kr. i selskabskapital.
 • Et underskud i iværksætterselskabet kan ikke trækkes fra din personlige eller ægtefællens skattepligtig indkomst.

ApS (Anpartsselskab)

I et ApS eller et anpartsselskab skal man indskyde 50.000 kr. i anpartskapital. Man kan indskyde i kontanter eller i aktiver. Hvis man vælger at indskyde i aktiver (maskiner, produkter m.m.), kræves der en vurderingsberetning fra disse en revisor.

En af de store fordele ved ApS er, at man har begrænset hæftelse. Det betyder, at hvis virksomheden går konkurs, mister man kun de 50.000 kr., man har indskudt og skal ikke nødvendigvis gå fra hus og hjem. Et ApS kan have en eller flere ejere og det er en selvstændig juridisk enhed. Det betyder, at selskabet er fuldstændig adskilt fra ejeren/ejerne

Selskabsformer

 

Enkeltmandsvirksomhed

Interessentskab

Iværksætterselskab

Anpartsselskab

Aktieselskab

Forkortelse

 

I/S

IVS

ApS

A/S

Kapitalkrav/Pris

Gratis

Gratis

1,-

Min. indskud

50.000,-

Min. indskud

500.000,-

Min. indskud (Kan begrænses til 125.000 kr. du hæfter op til 500.000 kr.)

Ejer-antal

1

2+

1+

1+

1+

Hvem kan eje

Fysisk person

Fysiske personer eller selskaber (IVS, ApS eller A/S)

Fysiske personer eller selskaber (IVS, ApS eller A/S)

Fysiske personer eller selskaber (IVS, ApS eller A/S)

Fysiske personer eller selskaber (IVS, ApS eller A/S)

Bogføring

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Årsrapport

Nej

Nej

Ja

Skal offentliggøres og sendes til erhvervsstyrelsen

Ja

Skal offentliggøres og sendes til erhvervsstyrelsen

Ja

Skal offentliggøres og sendes til erhvervsstyrelsen

Ledelse

Du udgør ledelsen

Ejerne vil udgøre ledelse medmindre andet aftales

Mindst en direktion. Evt. bestyrelse/tilsynsråd

Mindst en direktion. Evt. bestyrelse/tilsynsråd

Både en direktion og en bestyrelse

Skatteregler

Personskatteloven, virksomhedsskatte-ordning, eller kapitalafkastsordningen

Personskatteloven, virksomhedsskatte-ordning, eller kapitalafkastsordningen

Selskabsskattereglerne

Selskabsskattereglerne

Selskabsskattereglerne

Løn

Du hæver penge i virksomheden til dig selv

I hæver penge i virksomheden til jer selv

Skal indberettes til SKAT, helst via lønsystem

Skal indberettes til SKAT, helst via lønsystem

Skal indberettes til SKAT, helst via lønsystem

Hæftelse

Du hæfter personligt og ubegrænset

Ejerne hæfter personligt, ubegrænset og solidarisk (en for alle, alle for en)

Selskabet hæfter – Din hæftelse er begrænset til indskuddet

Selskabet hæfter – Din hæftelse er begrænset til indskuddet

Selskabet hæfter – Din hæftelse er begrænset til indskuddet

Ejerskab

Offentligt via CVR.dk

Ikke offentligt

Ikke offentligt

Ikke offentligt

Ikke offentligt. Medmindre selskabet børsnoteres.

Fravalg af revision

Små selskaber (IVS/ApS) er ikke forpligtet til at benytte en revisor i forbindelse med udarbejdelse af et årsregnskab. Hvis man som virksomhed kan leve op til nedenstående krav, har man mulighed for at fravælge revision.

 • I to regnskabsår i træk må to af følgende tre grænser ikke overskrides.
  • En balancesum på 4 mio. kr.
  • En nettoomsætning på 8 mio. kr.
  • Antal ansatte: 12 (gennemsnitligt antal heltidsbeskæftigede over hele regnskabsåret)

Hvis man i forbindelse med stiftelsen af virksomheden ikke forventer at overskride to af ovenfor nævnte størrelser, kan man fravælge revision. Du skal huske at nævne det i vedtægterne eller i selve stiftelsesdokumentet, når du stifter virksomheden. Hvis man har glemt at fravælge revision i forbindelse med stiftelsen af virksomheden, kan man kun fravælge revision på en ordinær generalforsamling med fremadrettet virkning.

Selvom du fravælger revision, har du stadig pligt til at udarbejde et regnskab, der viser alle de økonomiske aktiviteter, du har haft i løbet af året. Du skal løbende føre regnskab over alle indtægter og udgifter i virksomheden. Du skal stadig dokumentere dine indtægter og udgifter med bilag.