Hvad er refusion? Kend dine rettigheder som arbejdsgiver

17.03.2020

af Refusionsteamet

Nye muligheder for refusion som følge af COVID-19

Den 17. marts 2020 blev et nyt lovforslag vedtaget, som udvider virksomhedernes muligheder for at indhente refusion. Det er således nu muligt at søge refusion fra medarbejderens første sygedag, hvis sygefraværet skyldes coronavirus. Ved anden sygdom end corona, er det fortsat de almindelige refusionsregler der gælder.

Lovændringen har tilbagevirkende kraft fra den 27. februar og er gældende frem til 1. januar 2021.

Har du spørgsmål, brug for rådgivning eller assistance i forbindelse med refusion og de nye refusionsregler, er du velkommen til at kontakte os. Send en email til hrlegal-dk@azets.com, så kontakter vi dig inden for kort tid.

gradient_line.png

Hvad er refusion

Refusion er en kommunal refundering for udgifter til langtidssygemeldte medarbejdere eller medarbejdere på barsel. Det betyder, at du som arbejdsgiver kan få refusion fra medarbejderens kommune for den løn, der er udbetalt under sygdom/barsel; hvis perioden overskrider 30 dage. Refusionen svarer til de syge-/barselsdagpenge, som medarbejderen ville være berettiget til.

Op til 881 kr. per dag

Vidste du, at beløbet for refusion kan være op til 881 kr. pr. dag, hvis du har en medarbejder (som får udbetalt løn), der enten er på barsel eller er langtidssyg? Det er min erfaring, at mange arbejdsgivere ikke kender regler og rettigheder i forbindelse med refusion. Det betyder, at de i mange tilfælde ikke får den refusion, de ifølge lovgivningen har ret til. Og det kan dreje sig om mange penge. I dette blogindlæg gennemgår jeg de vigtigste regler, rettigheder og frister i forbindelse med refusion ved sygdom og barsel.

 Refusion i forbindelse med sygdom

Har du en medarbejder på lønningslisten, som bliver langtidssygemeldt, så kan du efter 30 kalenderdage modtage refusion fra medarbejderens bopælskommune. I nogle tilfælde kan du få refusion fra medarbejderens første sygedag, men i så fald skal følgende kriterier være opfyldt:

  • Medarbejderen har været ansat i færre end otte uger, men opfylder beskæftigelseskravet (hovedreglen er 240 arbejdstimer i de seneste seks afsluttede kalendermåneder med minimum 40 timer i fem måneder)
  • Medarbejderen har en §56 aftale
  • Medarbejderen er ansat i fleksjob

Som arbejdsgiver skal du i øvrigt være opmærksom på, at funktionær-ansatte har krav på løn under sygdom.

Refusion, når din medarbejder har en § 56 aftale

Har du en medarbejder, som lider af en langvarig eller kronisk sygdom, der betyder, at vedkommende har meget sygefravær, er det muligt at få lavet en §56 aftale. Aftalen betyder, at dine udgifter i forbindelse med medarbejderens sygefravær reduceres, da du kan få refusion fra første sygedag. For at I kan lave en §56 aftale, kræver det, at medarbejderens sygdom kan medføre sygefravær på mindst ti dage om året. Det er også muligt at få lavet en §56 aftale, hvis medarbejderen skal indlægges, gå til ambulant behandling eller have nødvendig genoptræning. Indlæggelse, behandling eller genoptræning skal medføre, at medarbejderen får mindst ti fraværsdage inden for et år. I en sådan situation er der to muligheder for at få en § 56 aftale:

  1. Hvis det på ansættelsestidspunktet er planlagt, at medarbejderen skal indlægges eller i ambulant behandling.
  2. Hvis du som arbejdsgiver inden for de seneste 12 måneder har udbetalt sygedagpenge eller løn i mindst 21 kalenderdage for den sygdom, som nu kræver, at medarbejderen skal indlægges eller i behandling.

Refusion, når din medarbejder er i fleksjob

Har du en medarbejder, der er ansat i et fleksjob efter 1. januar 2013, så får medarbejderen løn for den reelle arbejdsindsats, de yder. Det betyder, at hvis medarbejderen er ansat i fleksjob 20 timer om ugen, og vedkommende har en arbejdsintensitet på 50 procent, så skal du som arbejdsgiver udbetale løn for ti timer. Hvis medarbejdere på denne ordning har sygedage, får du som arbejdsgiver refusion fra første dag. Har du ansat en medarbejder i et fleksjob, før de nye regler om fleksjob trådte i kraft den 1. januar 2013, så er det de tidligere regler, der fortsat gælder. Det betyder, at medarbejderen får løn i henhold til overenskomsten og arbejdsvilkårene er fastsat i samarbejde med de faglige organisationer. Hvis medarbejdere på denne ordning har sygedage, får du som arbejdsgiver også refusion fra første dag. Derudover får du et offentligt tilskud, der svarer til halvdelen eller to tredjedele af den mindste overenskomstmæssige løn. Hvor stort tilskuddet er, afhænger af medarbejderens arbejdsevne. Tilskuddet tages løbende op til vurdering og kan øges, mindskes og helt bortfalde, hvis medarbejderens arbejdsevne ændres.

Refusion i forbindelse med graviditetsbetinget sygdom

Har du en gravid medarbejder, der bliver syg i forbindelse med graviditeten, kan du som arbejdsgiver få refusion fra første sygedag.

Vigtige frister ved refusion i forbindelse med sygdom

Som arbejdsgiver skal du være opmærksom på, at sygdom skal anmeldes senest fem uger efter første sygedag, når det gælder almindelig og graviditetsbetinget sygdom, for at du kan få refusion rettidigt. Overskrides denne frist og din medarbejder fortsat er syg, vil du få refusion fra den dag, sagen bliver anmeldt. Er der tale om enkeltstående sygedage (under 30 dage) på en medarbejder med enten en §56 eller fleksjobsaftale, så er anmeldelsesfristen tre måneder.

 Refusion ved graviditets-, barsels-, fædre- og forældreorlov

Har du medarbejdere på orlov, kan du som arbejdsgiver få refusion, så længe du betaler løn til de pågældende medarbejdere. Dog kan du maksimalt få refusion i 52 uger, hvoraf to af ugerne kun kan tages af faren. Fristen for anmeldelse af orlov er otte uger efter sidste dag med løn, for at du som arbejdsgiver kan få refusion. Har man ingen overenskomst, personalehåndbog eller andre ting, der omtaler orlov i virksomheden, og du har en funktionæransat medarbejder, så skal du som minimum følge Funktionærloven, der siger:

For kvinder

  • 4 uger før forventet fødsel - > halv løn
  • 14 uger efter fødsel -> halv løn

Derefter har medarbejderen ikke krav på løn, men vil i stedet overgå til dagpenge fra Udbetaling Danmark.

For mænd

Der står ingen steder i Funktionærloven, at medarbejderen har krav på løn under fædreorloven. Dog har medarbejderen krav på afholdelse af fædreorlov.

FAQ - Ofte stillede spørgsmål

Hvad er refusion?

Refusion er en kommunal refundering for udgifter til langtidssygemeldte medarbejdere eller medarbejdere på barsel.

Hvor meget refusion får arbejdsgiver ved sygdom?

Har du en medarbejder på lønningslisten, som bliver langtidssygemeldt, så kan du efter 30 kalenderdage modtage refusion fra medarbejderens bopælskommune.

Hvornår kan man få refusion for sygdom?

Hvis din medarbejder har været syg i over 30 dage, og du fortsat udbetaler løn under sygefraværet, kan du få sygedagpengerefusion fra din medarbejders bopælskommune. Refusionen svarer til de sygedagpenge, som din medarbejder ville have haft ret til, hvis ikke du udbetalte løn.

Refusion i forbindelse med graviditetsbetinget sygdom?

Har du en gravid medarbejder, der bliver syg i forbindelse med graviditeten, kan du som arbejdsgiver få refusion fra første sygedag.

 Har du brug for hjælp?

I Azets assisterer vi mange virksomheder med at indhente og rådgive om refusioner, så de ikke selv skal bekymre sig om at hente pengene hjem. Har du spørgsmål eller brug for vejledning i forbindelse med refusioner, så kontakt os endelig.

Få hjælp til refusion her

post author

Om Refusionsteamet

Refusionseamet rådgiver kunderne og varetager søgning af refusioner på vegne af de pågældende virksomheder. Teamet er specialister på dette område og har tilsammen 21 års erfaring indenfor refusioner.