Azets' aktuelle nyheder inden for løn og HR - Q1, 2016

Nyhederne er en samling af de mest aktuelle ændringer, frister og informationer til alt fra den lille iværksætter til den store internationale koncern fra Q1 - 2016.

Nye satser og beløbsgrænser for 2016

SKAT har offentliggjort de nye beløbsgrænser for 2016 for blandt andet personalegoder, skattefrie rejsegodtgørelser mv.

Lønmodtagere, der er på rejse for deres arbejdsgiver, kan til næste år se frem til små stigninger i satserne for skattefrie diæter. Diæten for kost stiger med DKK 6 pr. døgn, og diæten for logi stiger med DKK 3 pr. døgn. Derimod nedsættes satsen for skattefri kilometergodtgørelse, da SKAT har vurderet, at det er blevet billigere at køre bil.

Grænsen for skattefrie julegaver fra arbejdsgiveren ændres ikke, og vil derfor også i 2016 være på DKK 800.

Bagatelgrænsen for personalegoder er i 2016 uændret, dvs. at den fortsat er på DKK 1.100. Den særlige bagatelgrænse for personalegoder, der i overvejende grad er stillet til rådighed af hensyn til arbejdet, stiger med DKK 100 til næste år og udgør således DKK 5.800 i 2016.

Den skattepligtige værdi af fri telefon stiger til næste år med DKK 100, således at den årlige beskatning bliver på DKK 2.700.

Der er ingen ændringer til beskatning af fri bil.

Nedenfor finder du et udtræk af de nye satser for 2016. Samtlige satser kan findes på www.skat.dk

Personalegoder: 2016 2015
Værdi af fri bil (beregnes af mindst) DKK 160.000 DKK 160.000
Værdi af fri bil (indtil DKK 300.000) 25 % 25 %
Værdi af fri bil (over DKK 300.000) 20 % 20 %
Værdi af fri telefon, internet og PC DKK 2.700 DKK 2.600
Bagatelgrænse DKK 5.800 / DKK 1.100 DKK 5.700 / DKK 1.100
Kost og logi:    
Skattefrie diæter pr. døgn  DKK 477  DKK 471 
Skattefri logi pr. døgn  DKK 205  DKK 202 
Kørsel:     
Skattefri kørselsgodtgørelse < 20.000km  DKK 3,63 pr. km  DKK 3,70 pr. km 
Skattefri kørselsgodtgørelse >20.000km  DKK 1,99 pr. km  DKK 2,05 pr. km 
SKAT:     
AM-bidrag  8 % 8 %
Topskat  15 % 15 % 
Skatteloft (personlig indkomst)  51,95 % 51,95 %
Jubilæumsgratiale/fratrædelsesgodt.     
Bundgrænse  DKK 8.000   DKK 8.000  
Beskæftigelsesfradrag, maks.  DKK 28.000 DKK 26.800 

Folketinget har netop vedtaget en ny lov om ansættelsesklausuler (job-, konkurrence- og kundeklausuler), der træder i kraft den 1. januar 2016

Loven begrænser brugen af ansættelsesklausuler, og det bliver dyrere for virksomhederne at bruge disse klausuler fremover, da kompensationen bliver højere, og der ikke længere vil være mulighed for fuld modregning, hvis/når medarbejderen opnår nyt arbejde.

Den nye lov gælder for ansættelsesklausuler, der indgås fra den 1. januar 2016 for alle lønmodtagere.  Den nye lov vil også omfatte konkurrenceklausuler for administrerende direktører.

Azets bemærker, at ansættelsesklausuler der er indgået før 1. januar 2016 vil gælde frem til den 1. januar 2021. Det betyder, at der fremover vil være forskellige regler på området afhængigt af, hvornår klausulerne er indgået.

Hvad ændres

Jobklausuler

Fra 1. januar 2016 forbydes jobklausuler mellem to virksomheder eller en medarbejder og en virksomhed undtagen ved virksomhedsoverdragelse, hvor der kan aftales en jobklausul af op til seks måneders varighed.

Du kan læse mere om definition af jobklausuler nedenfor. 

Konkurrenceklausul

Fra 1. januar 2016 kan en konkurrenceklausul (og kombinerede klausuler) kun indgås med en medarbejder, der har en "helt særligt betroet stilling". Tidligere skulle medarbejderen blot indtage en ”særligt betroet stilling”. Det skal skriftligt oplyses i klausulen, hvad det er i medarbejderens stilling der gør, at klausulen er nødvendig.

Du kan læse mere om definition af konkurrenceklausuler nedenfor. 

Kundeklausul

Fra 1. januar 2016 kan der kun indgås kundeklausuler, der omhandler kunder, som medarbejderen har været i forretningsforbindelse med inden for de sidste 12 måneder før opsigelsen. Medarbejderen skal have udleveret en liste over de kunder, der er omfattet af kundeklausulen. Azets anbefaler, at kundelisten løbende opdateres, da kundeklausulen i modsat fald kan være ugyldig. 

Du kan læse mere om definition af kundeklausuler nedenfor. 

Tidsmæssig udstrækning

Med den nye lov begrænses den tidsmæssige udstrækning af ansættelsesklausuler. Hertil kommer, at klausulerne først er gyldige, når medarbejderen har seks måneders anciennitet.

Den nye lov skelner mellem ”korte klausuler” og ”lange klausuler”. En kort klausul har en varighed på seks måneder efter medarbejderens fratræden, hvorimod en lang klausul har en varighed på 12 måneder efter medarbejderens fratræden.

En kombineret ansættelsesklausul (konkurrence- og kundeklausul) kan maksimalt være gældende i seks måneder efter medarbejderen er fratrådt.

Alle klausuler kan opsiges med en måneds varsel fra arbejdsgivers side, men manglende overholdelse af loven vil medføre, at ansættelsesklausulerne er ugyldige.

Kompensation

Med den nye lov skal alle lønmodtagere – og ikke kun funktionærer – kompenseres for at påtage sig en klausul. Der er tale om en løbende udbetaling på mellem 16-60% af medarbejderens løn på fratrædelsestidspunktet. Kompensationen skal udbetales i klausulens løbetid.

Korte klausuler på op til seks måneder kompenseres med 40% af lønnen på fratrædelsestidspunktet. Lange klausuler på op til 12 måneder kompenseres med 60% af lønnen på fratrædelsestidspunktet.

Kombinerede klausuler kan som nævnt kun indgås for en periode af seks måneder, men skal kompenseres på samme måde som ved lange klausuler, hvilket vil sige med 60% af lønnen på fratrædelsestidspunktet.  

Hvis medarbejderen i klausulens løbetid får andet passende arbejde, nedsættes kompensationen.

Kompensationen for konkurrenceklausuler eller kombinerede klausuler vedrørende de to første måneder skal udbetales som et engangsbeløb ved medarbejderens fratrædelse.

Definition af jobklausulerne

En jobklausul

er en aftale, som en arbejdsgiver indgår med andre virksomheder med henblik på at hindre eller begrænse en lønmodtagers muligheder for at opnå ansættelse i en anden virksomhed, eller en aftale indgået med en lønmodtager med henblik på at hindre eller begrænse andre lønmodtageres muligheder for at opnå ansættelse i en anden virksomhed.

En konkurrenceklausul

er en aftale mellem en lønmodtager og dennes arbejdsgiver om, at lønmodtageren af konkurrencehensyn efter fratrædelsen ikke må drive forretning eller anden virksomhed af en vis konkurrerende art eller tage ansættelse i en sådan.

En kundeklausul

er en aftale mellem en lønmodtager og dennes arbejdsgiver om, at lønmodtageren efter fratrædelsen ikke må tage ansættelse hos eller direkte eller indirekte have erhvervsmæssig kontakt med sin tidligere arbejdsgivers kunder og andre forretningsmæssige forbindelser.

En kombineret ansættelsesklausul

er en aftale om, at lønmodtageren forpligtes af en konkurrenceklausul og en kundeklausul i samme tidsrum.

Læs de seneste blogindlæg inden for løn og HR

Ansvaret som databehandler skal tages meget alvorligt

I Azets har vi et skarpt fokus på kravene i persondataloven. Både i rollen som ekstern databehandler for vores kunder, men i høj grad også på de indre linjer.

Læs blogindlægget her

Hvis HR var en brusetablet

Hvis dit HR-initiativ var en brusetablet, hvilken smerte i forretningen ville initiativet så fikse? Med forretningsdrevet HR sikrer du, at HR-løsningen har den ønskede effekt med positiv påvirkning af resultaterne for virksomheden.

Læs blogindlægget her

Hvad laver HR-afdelingen?

HR’s elevatortale starter og slutter i forretningen. Dette perspektiv på HR kalder Gitte Mandrup for Forretningsdrevet HR.

Læs blogindlægget her