Azets' aktuelle nyheder inden for økonomi - Q3, 2015

Nyhederne er en samling af de mest aktuelle ændringer, frister og informationer til alt fra den lille iværksætter til den store internationale koncern fra Q3 - 2015.

Husk aflevering af årsrapporten

Vi gør opmærksom på, at i selskaber, hvor regnskabsåret sluttede den 31. december 2014, skulle årsrapporten allerede have været indberettet til Erhvervsstyrelsen den 1. juni 2015. Dette gælder for alle typer af selskaber og filialer.

For filialerne er det ikke selve filialens årsrapport, der skal indleveres men moderselskabets årsrapport. Dette betyder i nogle tilfælde, at moderselskabet skal indlevere deres årsrapport til den danske Erhvervsstyrelse, før indlevering er krævet i moderselskabets hjemland. Moderselskabets årsrapport skal ikke indleveres digitalt men sendes pr. post til Erhvervsstyrelsen på følgende adresse:

Erhvervsstyrelsen
Langelinie Allé 17
2100 København Ø

Indsendes årsrapporten ikke til tiden, kan dette medføre en afgift til hvert ledelsesmedlem/filialbestyrer. Afgiften kan højst udgøre kr. 3.000 pr. ledelsesmedlem/filialbestyrer.

Vær opmærksom på, at påkravene vedrørende indsendelse sendes til selskabernes digitale postkasser, så sørg for at have adgang hertil.

Renter af mellemregninger

I forbindelse med vores gennemgang af virksomhedernes regnskaber for 2014 har vi konstateret, at mange virksomheder ikke beregner renter af mellemregninger i henhold til lovgivningen.

Der skal betales en sædvanlig markedsrente. Markedsrenten er den rente, som to uafhængige parter ville have fastsat i et tilsvarende låneforhold. Renten er henholdsvis fradragsberettiget og skattepligtig.

Domstolene har i en række tilfælde anerkendt en fiksering af renten på diskontoen + 4 %. Denne fiksering vil kunne anerkendes, hvis det efter en konkret begrundelse er det bedste udtryk for markedsrenten.

Når procentsatsen fastsættes, kan det være en fordel at sammenligne med andre låneforhold i koncernen.

Selskabsselvangivelser

Det er blevet obligatorisk at indberette selvangivelsen digitalt for selskaber, fonde og foreninger. Fristen for indkomståret 2014 er rykket til den 1. september 2015.

Fremover skal ”skattepligtig indkomst før underskud” selvangives. Alle selskaber, herunder datterselskaber, skal selvangive ”skattepligtig indkomst før underskud”.

Beregningsmodulet fordeler og fremfører underskud og beregner skattepligtig indkomst/sambeskatningsindkomst. Beregningsmodulet opdaterer underskudsregisteret løbende i forbindelse med selvangivelsesprocessen alt efter, hvad der bliver anvendt af underskud, og hvad der kommer af nye underskud

Derudover er blanketten vedrørende kontrollerede transaktioner ændret og er nu en integreret del af selvangivelsen. Overstiger det totale beløb af kontrollerede transaktioner kr. 5 mio. skal blanketten udfyldes.

Som et nyt tiltag skal det specifikke beløb angives per transaktionstype og således skal der ikke afkrydses i et interval. Beløbet kan afrundes, hvis beløbet for eksempel er over kr. 1 mio. kan det afrundes til nærmeste million. Beløb under mio.kr. 1 kan afrundes til nærmeste kr. 100.000, beløb under kr. 100.000 kan afrundes til nærmeste kr. 10.000. Beløb under kr. 10.000 kan afrundes til nærmeste kr. 1.000 dog mindst til 1 kr.

Frivillig acontoskat

Inden udskrivelsen af folketingsvalget fremsatte skatteministeren lovforslag om ændringer af rentesatser for selskabers restskatter og overskydende skatter samt loft på indestående på skattekontoen. Lovforslaget kan genfremsættes efter valget.

I lovforslaget vil loftet på skattekontoen blive sat til kr. 200.000. SKAT vil selv ændre dette maksimum på ikræfttrædelsesdatoen. Derudover bliver der mulighed for at indbetale frivillig acontoskat frem til den 1. februar i året efter indkomståret.

Selskaber, der allerede nu har indbetalt frivillig acontoskat for 2015, kunne ifølge det fremsatte lovforslag søge SKAT om tilbagebetaling af den allerede indbetalte frivillige acontoskat inden den 1. august 2015. Det forventes, at denne dato bliver ændret.

Momskorrektioner skal nu rettes direkte i momsangivelsen

Den 21. april 2015 åbnede SKAT for digital rettelse af momsangivelser i TastSelv Erhverv. Virksomheder skal nu ikke længere bruge blanket 31.009 Efterangivelse til rettelser af tidligere perioder.

Det er i stedet muligt at lave rettelser til en tidligere afregningsperiode direkte i TastSelv Erhverv. Løsningen er åben for rettelse af perioder, der er mindre end tre år gamle, beregnet fra angivelsesfristen. Hvis man ønsker at rette i ældre afregningsperioder, skal man anmode om ekstraordinær genoptagelse hos SKAT.

Man kan vælge at indtaste nye værdier enten i kolonnen ”Ændring” eller i kolonnen ”Resultat”. Indtastes beløb i ”Ændring”, beregner systemet periodens nye resultat og omvendt, hvis et beløb indtastes i ”Resultat”, beregnes ændringen. Når beløbene er indtastet, og man har godkendt ændringen, får man resultatet med det samme, og man kan betale eventuelt udestående beløb, enten via NETS LeverandørService eller via bankbetaling. Man kan finde betalingsoplysninger til bankbetaling på TastSelv Erhverv via Skattekontoen => Stamoplysninger.

Det er en god ide at benytte bemærkningsfeltet til en kort beskrivelse af, hvorfor man korrigerer den tidligere indberetning.

Tjek dit forskudsskema 2015

Din forskudsopgørelse indeholder SKATs forventninger til din indkomst og den samlede skatteberegning for 2015.

Azets vil opfordre alle til at tjekke sin forskudsopgørelse og sikre, at SKATs angivne beløb er korrekte.

Vi har alle nu fået lavet vores selvangivelse for 2014 og i den forbindelse fået tilsendt årsopgørelsen for 2014. En del har fået penge retur, eller fået en ekstra regning fra SKAT. Det kan derfor være en god ide, at få fulgt op på den skat, man betaler for 2015.

Forskudsopgørelse er for de fleste udarbejdet på baggrund af selvangivelse for 2013, og er der sket væsentlige ændringer i forhold til de tal, kan man med fordel ændre forskudsopgørelsen.

Væsentlige ændringer kan være:
  • Virksomhedens overskud er ikke sat realistisk
  • Nyt arbejde med højere eller lavere løn
  • Nyt arbejde med højere eller lavere befordring
  • Køb/salg af hus/lejlighed eller lignende
  • Omprioritering med lavere eller højere rente til følge
  • Anden forventning til overskud af virksomhed end SKAT
  • Indbetaling til pensioner
Der kan være rigtigt mange forhold der gør, at man skal ændre sin forskudsopgørelse, således at man ikke løber ind i ubehagelige overraskelser.
Valgbidrag

Valgbidrag

Bidrag i forbindelse med valgkampen kan have skattemæssige konsekvenser. Der er ikke skattemæssigt fradrag for valgbidrag, og hvis man er hovedaktionærselskab, kan det også have konsekvenser for hovedaktionæren.
Gaver til almenvelgørende eller på anden måde almennyttige foreninger mv. kan fradrages i selskabet, såfremt betingelserne herfor er opfyldt. Fradraget kan dog ikke udgøre mere end det fastsatte grundbeløb på kr. 15.000 (2015).

Organisationer, der varetager politiske, økonomiske eller erhvervsmæssige interesser, anses ikke for almennyttige. Derfor er støtte til politiske partier eller støtte til politiske formål ikke fradragsberettiget, uanset hvor nært eller direkte udgifterne i øvrigt er forbundet med den løbende indkomsterhvervelse.

Såfremt det drejer sig om valgbidrag udbetalt fra et hovedaktionærselskab, kan udgiften anses for ydet i hovedaktionærens personlige interesse. Dette vil medføre, at bidraget anses for at være maskeret udbytte eller yderligere løn til hovedaktionæren med beskatning til følge.   

Såfremt valgbidraget kan klassificeres som værende yderligere løn til hovedaktionæren, vil der dog være fradragsret i selskabet for lønudgiften.

Indberetning af et selskabs grundregistreringer hos SKAT

SKAT har den 1. oktober 2014 åbnet for indberetning af vigtige oplysninger vedrørende et selskabs grundregistreringer. Dette betyder blandt andet, at selskaber, fonde og foreninger skal foretage en engangsindberetning af uudnyttede underskud fra indkomståret 2002 til indkomståret 2013 samt historiske skattefri omstruktureringer, der har tilknytning hertil frem til indberetningstidspunktet.

Vi gør opmærksom på, at det er det administrationsselskab, der ejer datterselskabet på indberetningstidspunktet, der skal engangsindberette underskudssaldi ultimo indkomståret 2013. Et administrationsselskab, som tilføjer et selskab til sin sambeskatningskreds i indkomståret 2014 (før den 1. oktober 2014), udfylder derfor underskudsregisteret for dette selskab med underskudssaldi ultimo indkomståret 2013.

Det er afgørende, at underskuddet indberettes inden fristen, som er den 1. september 2015, da selskabet i modsat fald skal betale et tillæg på op til kr. 5.000.

Hvis der ikke er noget underskud, skal dette også indberettes til SKAT.

For at Azets kan løse opgaven kræver det, at vi har adgang til administrationsselskabets SKAT TastSelv.

Ejerregister

Erhvervsstyrelsen har den 15. juni 2015 åbnet det offentlige ejerregister på virk.dk. Denne registrering erstatter således årsregnskabslovens krav.

Fremover skal nyoprettede selskaber og ændringer i eksisterende selskaber registreres hurtigst muligt, efter selskabet har modtaget besked fra ejeren. "Hurtigst muligt" skal forstås som uden ugrundet ophold.

Forpligtelsen til at føre ejerbog fortsætter uændret. Virksomhederne kan vælge at føre ejerbogen selv eller f.eks. vælge Erhvervsstyrelsens nye online ejerbog, hvorfra udvalgte oplysninger automatisk overføres til ejerregistret.

For selskaber der er etableret før den 15. december 2014 burde de nuværende ejere allerede være registreret på virk.dk inden offentliggørelsen den 15. juni 2015. Såfremt registreringen ikke er sket inden fristen, kan det straffes med bøde. Erhvervsstyrelsen har konstateret, at det ikke er alle selskaber, der har fået deres ejerregisteringer på plads, som de er forpligtede til. Erhvervsstyrelsen følger udviklingen meget tæt og vurderer løbende, hvilke skridt styrelsen vil tage for at få alle selskaberne med.