top banner image

Q3 - 2016 Nyheder Økonomi

Nyhederne er en samling af de mest aktuelle ændringer, frister og informationer til alt fra den lille iværksætter til den store internationale koncern fra Q3 - 2016.

Momsrefusioner

Virksomheder, der har moms til gode i andre EU-lande, skal være opmærksomme på, at ansøgningsfristen for momsrefusion vedr. 2015 er 30. september 2016.

Danske virksomheder, der køber varer og ydelser i andre EU-lande, vil af og til opleve at modtage fakturaer med lokal moms. Virksomheder kan på visse betingelser få moms tilbage, som er betalt i andre EU-lande. Man skal søge om at få momsen tilbage i TastSelv Erhverv.

Generelle betingelser for, at virksomheder kan få moms tilbage, som de har betalt i andre EU-lande:

  1. Virksomheden må ikke være momsregistreret i det EU-land, hvor varerne eller ydelserne er købt.
  2. Indkøbene skal vedrøre virksomhedens momspligtige aktiviteter.

Man kan kun få tilbagebetalt moms af beløb, der er over minimumsgrænsen, som typisk er 400 euro (kvartal) eller 50 euro (årlig).

Det er ikke alle køb af varer og ydelser, som man kan få momsen tilbage for. Det er det pågældende EU-lands regler, som bestemmer, om man kan få momsen refunderet.

Her ses en række eksempler på køb, man typisk kan få tilbagebetalt momsen af:

  • Persontransport
  • Brændstof
  • Hotelophold
  • Restaurantbesøg
  • Adgang til messer og udstillinger
  • Deltagelse seminarer og kurser

Man skal være opmærksom på, at udenlandsk moms, som virksomheden er berettiget til at få refunderet, men som ikke søges tilbagebetalt, ikke kan fradrages skattemæssigt.

Gunstigere regler for beskatning af aktieløn genindføres

Folketinget har vedtaget det lovforslag, som principielt genindfører de tidligere gunstige regler ‎for beskatning af aktieløn. Reglerne træder i kraft den 1. juli 2016.

De nye skatteregler, som i al væsentlighed svarer til de tidligere regler i ligningslovens ‎‎§ 7 H (der blev ophævet i november 2011), vil inden for visse rammer give mulighed for ‎at tildele aktier samt købe- og tegningsretter, hvor medarbejderen først vil blive beskattet ‎ved salget af de erhvervede aktier, og hvor beskatningen vil ske som aktieavance og ‎ikke som lønindkomst. ‎

Anvendelse af de nye regler forudsætter, at visse betingelser er opfyldt, herunder ‎at der mellem arbejdsgiver og medarbejder er indgået en aftale om at anvende de nye ‎regler.

Reglerne kan kun anvendes på aftaler om tildeling af aktieløn, der indgås den 1. ‎juli 2016 eller senere.

Firmabil og feriekørsel i udlandet kan reducere den skattemæssige værdi af fri bil 

Når en medarbejder har fri bil, er udgangspunktet, at arbejdsgiveren betaler alle omkostninger til bilen - herunder også udgifter til brændstof. En del arbejdsgivere har dog
en bilpolitik, der bestemmer, at medarbejderen selv skal afholde benzinudgifter mv., hvis firmabilen bliver brugt til feriekørsel i udlandet.

Når medarbejderen selv skal betale brændstofudgiften ved feriekørsel i udlandet, kan udgiften i visse tilfælde reducere den skattemæssige værdi af firmabilen. Det er dog en betingelse, at medarbejderen afleverer de originale kvitteringer til arbejdsgiveren, der herefter bogfører beløbet som en driftsomkostning og samtidig indtægtsfører et tilsvarende beløb under regnskabet for firmabilen som en egenbetaling.

 

P-afgifter ved kundebesøg kan ikke dækkes skattefrit, hvis man samtidig modtager skattefri km-godtgørelse

Mange arbejdsgivere er ikke klar over, at man ikke skattefrit kan betale medarbejderens parkeringsbillet, selvom medarbejderen er til et kundemøde eller lignende, hvis medarbejderen samtidig får skattefri km-godtgørelse.

Dette skyldes, at den skattefrie km-godtgørelsen skal dække de udokumenterede, ordinære erhvervsmæssige driftsudgifter, som f.eks. udgifter til benzin, vedligeholdelse, parkering, vægtafgift og forsikring.

Medarbejderen skal således beskattes, hvis man som arbejdsgiver samtidig vælger at betale for parkeringen.

Eventuelle motorvejs- og broafgifter er ikke dækket af befordringsgodtgørelsen og kan derfor forsat refunderes skattefrit af arbejdsgiveren. Hvis den ansatte beskattes af fri bil, kan arbejdsgiveren godt refundere udgifter til parkering skattefrit.

Arbejdsgivers dækning af ansattes flytteudgifter

Når en arbejdsgiver dækker en medarbejders flytteudgifter, behandles udgifterne skattemæssigt forskelligt alt efter, om der er tale om flytning af personlige årsager eller intern forflyttelse hos arbejdsgiveren.

Betaler arbejdsgiveren en medarbejders flytteudgifter, er beløbet skattepligtigt som almindelig løn, hvis flytningen sker af personlige årsager eller i forbindelse med skift til en ny arbejdsgiver.

Forflytning inden for samme virksomhed

Forflyttes medarbejderen inden for samme virksomhed/koncern, anses flytteudgifterne for erhvervsmæssige, og medarbejderen bliver ikke skattepligtig heraf. Dette gælder f.eks. ved udstationering til et koncernforbundet selskab i udlandet, eller fordi arbejdspladsen flytter.

Hvis arbejdsgiveren dækker medarbejderens flytteudgifter efter regning/mod dokumentation for medarbejderens udgifter, er refusionen af udgifterne skattefri for medarbejderen. Det skal i den forbindelse bemærkes, at flytteudgifterne skal være afholdt inden for tidsmæssig rimelighed i forbindelse med skift af arbejdssted/ flytning af arbejdspladsen, og medarbejderen kan ikke fratrække flytteudgifterne ved indkomstopgørelsen.

Hvis arbejdsgiver i stedet for godtgørelse efter regning udbetaler en kontant flyttegodtgørelse til medarbejderen til dækning af flytteudgifter, er godtgørelsen skattepligtig for medarbejderen som almindelig lønindkomst, og arbejdsgiver skal således indeholde A-skat og AM-bidrag.

Overholdelse af selskabslovgivningen i forbindelse med årsafslutningen

Fristen for indlevering af selskabernes årsrapporter med regnskabsdato den 31. december 2015 var den 31. maj 2016. I forbindelse med afslutningen af et regnskabsår, skal virksomhedens ledelse være opmærksom på, at det ikke kun er årsrapporten, der skal opbevares underskrevet i selskabets arkiver.

Et selskab har i henhold til selskabslovgivningen pligt til at udarbejde et generalforsamlingsnotat, hvor dagsordenen skal følge den valgte dagsorden nedskrevet i selskabets vedtægter.

Derudover skal selskabets direktion / bestyrelse godkende årsrapporten på et møde inden generalforsamlingen.

I forbindelse med en eventuel revision af selskabet næste år, skal revisor kontrollere, hvorvidt selskabslovningen er overholdt og såfremt denne ikke er overholdt, er revisor forpligtet til at medtage dette i sin erklæring.

Forskudsregistrering

I august 2016 vil en del skatteydere modtage et forslag til ændring af forskudsregistreringen for 2016 med de konsekvenser, det må have for de resterende måneder af året, i form af væsentlig forhøjet A skat eller B- skatterater.

Årsagen kan være, at SKAT på baggrund af de nye oplysninger, f.eks. selvangivelsen for 2015, har en formodning om, at din forskudsregistrering for 2016 vil medføre en slutskat, der afviger væsentligt fra det forventede. Bliver du blandt de udvalgte, og du ikke reagerer på SKAT’s henvendelse om ændring af din forskudsregistrering, vil SKATs forslag træde i kraft efter 15 dage. Såfremt man ikke er enig heri, skal der reageres inden perioden på 15 dage udløber.

Forskudsregistreringen for 2016, som vi alle typisk modtager i november 2015, er for de flestes vedkommende baseret på en automatisk fremskrivning af de selvangivne beløb for 2014. Derfor er det vigtigt, hvis man vil undgå de store overraskelser i 2016, at man overvejer, om der vil være væsentligt ændrede indkomstforhold i 2016 i forhold til 2014. Forskudsregistreringen kan ændres året igennem på TastSelv, men for at få mest mulig glæde af en korrekt forskudsregistrering bør det helst ske inden udgangen af 2015.

En væsentlig ændring vil ofte være, når din virksomheds overskud udvikler sig positivt eller negativt i forhold til det år, der tages udgangspunkt i ved forskudsregistreringen (2014). Derfor er det vigtigt, at man i denne fase budgetterer virksomhedens resultat for 2016. Andre faktorer, der kan få væsentlig betydning for forskudsregistreringen er, hvis lønnen ændrer sig meget, f.eks. hvis man holder op med at arbejde, eller hvis f.eks. renteindtægterne eller -udgifterne forventes ændret meget som følge af køb/salg af ejerbolig.

Lønsum

I august 2016 skal der angives årsangivelse for indkomståret 2015. Det er både angivelsen og afregningen, der skal foretages senest den 15. august 2016.

Som hovedregel er virksomheden pligtig til at betale lønsum, såfremt virksomhedens aktiviteter ikke er momsbelagt.

Læs mere herom på vores blog

Skattekontoen

Alle virksomheder har fået tildelt en skattekonto hos SKAT

Skattekontoen blev indført fra den 2. september 2013 i TastSelv Erhverv, og virksomhederne kunne herefter se de samlede mellemværende med SKAT.  Skattekontoen giver et samlet overblik over, hvad virksomheden har indberettet og betalt, og hvad der er af mellemværende i moms, lønsumsafgift, A-skat og AM-bidrag, selskabsskat, a conto-selskabsskat, udbytteskat, punkt- og miljøafgifter, andre afgifter samt gebyrer og renter.

Det skal bemærkes, at den selvstændige erhvervsdrivende ikke kan se sine B-skatter i systemet, da skattekontoen alene omfatter transaktioner, der sker via virksomhedens CVR-nr. B-skatterater kan derfor alene findes i indehaverens personlige forskudsregistrering i TastSelv Borger.

Hvordan virker skattekontoen

Hvis virksomheden betaler tidligere end 5 dage før sidste rettidige betalingsdag uden at indberette en angivelse eller have andre skyldige poster på kontoen, kommer pengene automatisk retur. 

Alle udbetalinger fra skattekontoen sker til virksomhedens NemKonto.

Der er indført et FIFO-princip (first in, first out) for virksomhedens mellemværende med SKAT således, at de ældste mellemværender bliver dækket først. Der vil altså ske en modregning, hvis der er gæld til SKAT.

Renten på kontoen er en saldorente. I praksis vil det sige, at der én gang om måneden tilskrives dag til dag-rente, med en fælles rentesats og renters rente. Ifølge SKAT´s hjemmeside er satsen fra 1. januar 2014 0,8 % pr. måned, og den reguleres næste gang ultimo 2016. Hvis virksomheden ikke betaler til tiden, løber der derfor renter på det skyldige beløb. Der er ikke fradragsret for den beregnede rente. Ved skyldige beløb over kr. 5.000 udskrives der en rykkermeddelelse til Meddelelsesarkivet i TastSelv Erhverv sammen med et rykkergebyr på 65 kr.

Rådgivere kan få adgang til virksomhedens skattekonto

Man kan autorisere revisor eller rådgiver til skattekontoen. Har man tidligere givet autorisation til TastSelv Erhverv, behøver man ikke at foretage en ny autorisation, for at rådgiver kan benytte skattekontoen.

På baggrund af vores erfaringer anbefaler vi, at virksomhederne afstemmer skattekontoen løbende, da overraskelser ellers kan forekomme. 

Forældrekøb

Ved forældrekøb køber forældrene en bolig og lejer den ud til en datter eller en søn. Det kan være en ejerlejlighed, andelsbolig eller et hus.

Ejerlejlighed og hus behandles skattemæssigt ens, mens der er andre skatteregler for andelsboliger og lejet bolig til fremleje.

Hvis der skal ansøges om boligsikring, skal der udarbejdes en lejekontrakt.

Vi har i vores blog skrevet omkring den skattemæssige behandling af hus eller ejerlejlighed, særligt omkring vedligeholdelse og forbedringer samt omkring forskellige beskatningsmetoder såsom virksomhedsskatteloven samt kapitalafkastloven.

Læs mere herom på vores blog