Læs Azets' aktuelle nyheder inden for økonomi - Q4, 2014

Nyhederne er en samling af de mest aktuelle ændringer, frister og informationer til alt fra den lille iværksætter til den store internationale koncern fra Q4 - 2014.

 

Momsfradrag på tab på debitorer

SKAT har omskrevet teksten i Den juridiske vejledning 2014-2, afsnit D.A.8.1.1.6.4.8, således at det nu fremgår, at det ikke er en betingelse for at foretage regulering for tab på fordringer over 3.000 kr. uden for konkurs og akkord m.v. efter en konkret vurdering, at fordringen er forsøgt inddrevet af en uafhængig inkassovirksomhed.

Det betyder, at det er muligt at regulere for tab på fordringer over 3.000 kr., hvis kreditor selv har forsøgt at inddrive fordringen efter en fastlagt intern rykkerprocedure. Vi kan derfor kun anbefale, at virksomheden sørger for at have en nedskrevet procedure for opfølgning på debitorer, og samtidig har mulighed for at dokumentere, at procedurerne bliver fulgt.

Virksomheder, der har undladt at foretage regulering af tab på fordringer over 3.000 kr. uden for konkurs og akkord m.v., kan anmode om genoptagelse af afgiftstilsvaret for de afgiftsperioder, hvor tabet er konstateret. Fristen for genoptagelse er 16. marts 2015. Genoptagelsen kan ske for afgiftsperioder, der er påbegyndt, men endnu ikke udløbet i juni måned 2010.

Virksomheden skal kunne dokumentere opgørelsen af tilbagebetalingskravet gennem relevant regnskabsmateriale og andet relevant bilagsmateriale, som efter virksomhedens opfattelse kan bidrage til at dokumentere kravet. Endvidere skal virksomheden kunne dokumentere, at tabene har været igennem en rykkerprocedure, som sandsynliggør, at tabet er lidt.

Mulighed for ren engelsk årsrapport

I december 2013 blev det muligt for danske virksomheder udelukkende at aflægge deres årsrapport på engelsk. Denne mulighed gjaldt allerede for virksomhedernes årsrapporter for 2014. I forlængelse af dette har Azets besluttet fremover at udarbejde årsrapporterne udelukkende på ren dansk eller ren engelsk. Den tosprogede årsrapport kan dog fremover til vælges imod et ekstra honorar. 

Såfremt virksomheden ønsker at aflægge årsrapporten udelukkende på engelsk kræver det følgende:

  • Selskabets generalforsamling tager beslutningen
  • Det kan ske enten på en ordinær eller ekstraordinær generalforsamling
  • Beslutningen skal indskrives i selskabets vedtægter
  • Angående årsrapporten for 2014 kan ændringen besluttes på den ordinære generalforsamling for 2015, så længe punktet kommer på dagsordenen tidligere end godkendelsen af årsrapporten

Hvis der skal aflægges på dansk igen, skal generalforsamlingen ligeledes beslutte dette.

Udover udarbejdelsen af årsrapporten kan Azets assistere med udarbejdelse af generalforsamlingsnotat samt ændring af vedtægter samt anmeldelse af disse til Erhvervsstyrelsen.

Ændrede frister for A-skat og moms

Vi gør opmærksom på, at fristen for indberetning og afregning af A-skat og moms kan være ændret fra og med januar 2015. Hvis det er tilfældet, vil I få besked fra SKAT i jeres digitale postkasse. Bemærk at beskeden omkring A-skat og moms kan ligge i samme mail fra SKAT med to breve vedhæftet. Hvis I ikke har adgang til den digitale postkasse, kan Azets være behjælpelige med at I og/eller Azets får adgang til den.  

Forskudt frist for indberetning af selvangivelse

Det bliver obligatorisk at indberette selvangivelsen digitalt for selskaber, fonde og foreninger for indkomståret 2014. Fristen for indberetning af selvangivelsen for indkomståret 2014 er rykket til 1. august 2015.

Det vil fremover være ”skattepligtig indkomst før underskud” der skal selvangives. Alle selskaber, herunder datterselskaber, skal selvangive ”skattepligtig indkomst før underskud”.

Indberetning af et selskabs grundregistreringer hos SKAT

SKAT har den 1. oktober 2014 åbnet for indberetning af vigtige oplysninger omkring selskabets grundregistreringer.

Dette betyder blandt andet, at selskaber, fonde og foreninger skal foretage en engangsindberetning af uudnyttede underskud fra indkomståret 2002 til indkomståret 2013 samt historiske skattefri omstruktureringer, der har tilknytning hertil frem til indberetningstidspunktet.

Vi gør opmærksom på, at det er det administrationsselskab, der ejer datterselskabet på indberetningstidspunktet, der skal engangsindberette underskudssaldi ultimo indkomståret 2013. Et administrationsselskab som tilføjer et selskab til sin sambeskatningskreds i indkomståret 2014, udfylder derfor underskudsregisteret for dette selskab med underskudssaldi ultimo indkomståret 2013.

Det er afgørende, at underskuddet indberettes inden for fristen, da underskuddene i modsat fald bortfalder.

Ændring af sambeskatningskredse

Vi gør opmærksom på, at ændring af sambeskatnings-kredse fra den 1. oktober 2014 skal indberettes løbende og med frist på kun 1 måned. Ændringer i sambeskatningskredsene i perioden 1. januar – 30. september 2014 burde være indberettet inden den 1. november 2014. Bøden vil formodentlig ligge på op til kr. 5.000 ligesom ved for sen indsendelse af selvangivelse.

Ejerregister

Erhvervsstyrelsen har den 15. december 2014 åbnet for indtastning i ejerregisteret på VIRK.dk, hvorfor selskaber skal registrere såkaldte ”storaktionærer”. Denne registrering erstatter således årsregnskabslovens krav. Det vides endnu ikke, hvornår ophævelsen af kravene i årsregnskabslovens træder i kraft.

De indledende registreringer kan foretages i perioden 15. december 2014 – 15. juni 2015 for alle eksisterende aktie-, anparts-, partner- og iværksætterselskaber.

For nyoprettede selskaber skal ejerne registreres senest 2 uger efter stiftelsen.

Forpligtelsen til at føre ejerbog fortsætter uændret. Virksomhederne kan vælge at føre ejerbogen selv eller f.eks. vælge Erhvervsstyrelsens nye online ejerbog, hvorfra udvalgte oplysninger automatisk overføres til ejerregistret.

Det offentlige ejerregister åbner for offentlige efter den 15. juni 2015.