Dagsværdi på investeringsejendomme

Økonomi | 23.05.2017

af Azets

Som en følge af ændringerne til årsregnskabsloven kan investeringsejendomme fremover måles til dagsværdi via resultatopgørelsen. Dette gælder på trods af, at virksomheden ikke har investeringsejendomme som hovedaktivitet.

Hvad er investeringsejendomme?

Investeringsejendomme er ejendomme, som en virksomhed besidder med det formål at opnå indtægter ved leje, kapitalgevinst eller begge dele. Investeringsejendommene genererer pengestrømme, der stort set er uafhængige af selskabets øvrige aktiviteter.

Når et aktiv måles til dagsværdi

Et aktiv, der måles til dagsværdi, skal måles til værdien på et aktivt marked. Det kunne f.eks. være en mæglervurdering eller anden vurdering. Værdiansættelsen kan dog afdækkes på anden vis f.eks. ved brug af en beregningsmodel som DCF (discounted cash flow).

I anvendt regnskabspraksis skal der oplyses om de centrale forudsætninger, der er anvendt ved beregningen. Endelig bør det oplyses om der er anvendt en ekstern vurderingsmand ved værdiansættelsen af dagsværdien.

Den korrekte værdiansættelsesmetode

Det er essentielt, at den korrekte værdiansættelsesmetode anvendes. Værdien kan ikke sættes til salgsprisen på sammenlignelige ejendomme, hvis der f.eks. ikke er taget kritisk stilling til de udbudte værdier, rabat til markedspris mv. Derudover er det præciseret i lovbemærkningerne, at den offentlige ejendomsvurdering ikke kan anvendes som dagsværdi.

Værdien på balancedagen

Forventede forbedringer kan ikke indregnes i dagsværdien. Investeringsejendommen skal vurderes ud fra de faktiske forhold på balancedagen. Der kan f.eks. ikke tages hensyn til effekter af fremtidig udbygning eller modernisering af ejendommen.

Nye beregninger hvert år

Når ledelsen har besluttet at anvende årsregnskabslovens regler omkring dagsværdi på investeringsejendomme, skal værdireguleringerne beregnes og foretages hvert år. I værste fald kan Erhvervsstyrelsen kræve, at en virksomhed offentliggør et nyt regnskab, hvis det vurderes, at dagsværdimetoden i realiteten ikke er blevet anvendt.

Har I brug for rådgivning?

I Azets har vi erfarne konsulenter siddende, som kan rådgive jer om alt inden for regnskab og selskabsret.

LÆS MERE OM, HVORDAN VI KAN HJÆLPE

post author

Om Azets

Azets er en international koncern, der tilbyder assistance inden for økonomi, løn, rådgivning og forretningstjenester. Med over 6.500 medarbejdere på tværs af vores kontorer, assisterer vi virksomheder og organisationer i alle brancher og størrelser med at udvikle deres virksomhed og realisere det forretningsmæssige potentiale.