Hastelovforslag om øget likviditet som følge af Covid-19

Økonomi | 17.03.2020

af Azets

Tirsdag d. 17. marts fremsatte og hastebehandlede regeringen et lovforslag, der udskyder momsbetalinger og betalinger for A-skat, B-skat og AM-bidrag.

Det sker som en direkte konsekvens af udbredelsen af Covid-19, der forventes at have en betydelig negativ effekt på dansk økonomi. Derfor ønsker regeringen med lovforslaget, at tilgodese virksomhedernes likviditet, ved at udskyde indbetalingsfrister for moms, A-skat, B-skat og AM-bidrag. Som følge af større likviditet hos virksomhederne, foreslås det at beløbsgrænsen på virksomhedernes skattekonto hæves fra 200.000 kroner til 10 millioner kroner.

Ændring af frist for betaling af A-skat og AM-bidrag

Betalingsfristerne for A-skat og AM-bidrag i april, maj og juni udskydes og den nye betalingsfrist bestemmes af, om virksomheden klassificeres som en lille, mellemstor eller stor virksomhed.

Det skal bemærkes, at det kun er betalingsfristen, der rykkes. Virksomhedernes indberetningsfrist fortsætter som normalt og afhænger af virksomhedens førnævnte klassifikation.

En stor virksomhed klassificeres som en virksomhed, der i en 12 måneders periode i foregående kalenderår har indberettet og angivet enten 250.000 kroner i arbejdsmarkedsbidrag eller 1 million kroner i A-skat.

En stor virksomhed har frist for indberetning og betaling af A-skat og AM-bidrag sidste hverdag i den måned, som indberetningen vedrører.

For virksomheder, der ikke kvalificeres som store virksomheder er fristen den 10. i måneden efter den periode, som indberetningen vedrører.

Med regeringens nye lovforslag ændres altså kun betalingsfristen for A-skat og AM-bidrag mens indberetningsfristerne forbliver uændret.

Nedenfor er oversigt over de nye betalingsfrister:

Periode

 Små og mellemstore       virksomheder

      Store virksomheder

 

Gældende regler

Udskudt betaling

Gældende regler

Udskudt betaling

April - rate

11. maj 2020

10. september 2020

30. april 2020

31. august 2020

Maj - rate

10. juni 2020

12. oktober 2020

29. maj 2020

30. september 2020

Juni - rate

10. juli 2020

10. november 2020

30. juni 2020

30. oktober 2020

 

Ændring af frist for betaling af B-skat og AM-bidrag

Betaling af B-skat og foreløbigt arbejdsmarkedsbidrag for april og maj udsættes til juni og december. Selvstændige erhvervsdrivende, der betaler B-skat i form at 10 årlige rater, slipper således med at betale rater for april og maj. Til gengæld skal B-skat betales i juni og december, som normalt er de to måneder, hvor der ikke betales B-skat. Fristen for betaling af B-skat for april forfalder til betaling den 1. juni 2020 og betales senest 20. juni 2020, mens B-skat for maj forfalder til betaling 1. december med 20. december 2020 som seneste betalingsdag. Da både 20. juni og 20. december ikke er hverdage, er den endelige frist for betaling henholdsvis 22. juni 2020 og 21. december 2020.

Ændring af frist for angivelse og betaling af moms

Foruden ændringen af betalingsfristen, fremsatte regeringen også et forslag om udsættelse af angivelse og betaling af moms. Her skal det bemærkes, at den nye frist afhænger af, hvilken momsfrekvens man indretter i 2020.

Månedsmoms

For virksomheder, der har afgiftspligtige leverancer som overstiger 50 millioner kroner årligt, forlænges angivelses- og betalingsfristen med en måned. Vær opmærksom på, at det gælder for indberetningerne for marts, april og maj måned.

De nye frister ser således ud:

Periode

Almindelig frist for indberetning og betaling

Ny frist for indberetning og betaling

Marts indberetning

27. april 2020

25. maj 2020

April indberetning

25. maj 2020

25. juni 2020

Maj indberetning

25. juni 2020

27. juli 2020

 

Kvartalsmoms

For virksomheder, der rapporterer moms efter kvartalet, sammenlægges første og andet kvartal. Det vil sige, at fristen for indberetning af første og andet kvartal sammenlagt skal rapporteres og indbetales senest 1. september 2020. Hvis virksomheden indberetter første kvartal inden 1. juni 2020 gælder sammenlægningen ikke. Rent praktisk forlænges betalingsfristen for første kvartal til samme dato som 2. kvartal. Når det er tid til at indberette, skal virksomheden derfor indberette to angivelser og foretage to betalinger - hvis begge momstilsvar er positive.

Forventer man negativt momstilsvar i første kvartal, kan det være fordelagtigt at indberette før 1. juni og følge den normale momsfrekvens som alternativ til sammenlægningen.

Grafisk kan det opstilles således:

Periode

Almindelig frist for indberetning og betaling

Ny frist for indberetning og betaling

Første kvartal 2020

1. juni 2020

Sammenlægges med 2. kvartal

Anden kvartal 2020

1. september 2020

1. september 2020

 

Halvårsmoms

Fristen ændres også for virksomheder, der rapporterer moms halvårligt. Helt konkret sammenlægges første og andet halvår af 2020 til én periode, hvor den nye frist er 1. marts 2021. Vælger en virksomhed at indberette for første halvår inden 1. september 2020, gælder ovenstående ikke. Hvis man forventer negativt momstilsvar i første halvår af 2020, kan man med fordel opretholde den nuværende indberetningsfrist og således få moms retur som vanligt.

Periode

Almindelig frist for indberetning og betaling

Ny frist for indberetning og betaling

Første halvår 2020

1. september 2020

Sammenlægges med 2. halvår

Andet halvår 2020

1. marts 2021

1. marts 2021

 

Vælger virksomheden at rapportere moms i forhold til sammenlægningen - med frist 1. marts 2021 - skal virksomheden inden denne frist, foretage to indberetninger og to indbetalinger, i tilfælde af to positive momstilsvar.

 

Ændring af udbetalingsgrænsen på virksomhedernes skattekonto

Som følge af ændringerne af betalingsfristen åbner forslaget op for, at virksomheder får adgang til at hæve udbetalingsgrænsen på skattekontoen. I dag er grænsen fastsat til 200.000 kroner, men med forslaget øges grænsen til 10 millioner kroner frem til 30. november 2020.

Det sker med hensyn til eventuelle negative påløbne renter, som virksomhederne skal betale i deres pengeinstitut, som en konsekvens af udskydelse af frister.

På denne baggrund kan virksomhederne hæve udbetalingsgrænsen og indbetale til skattekontoen, for at undgå negative renter. Samtidig kan indbetalingerne blive stående på skattekontoen uden at de bliver tilbagebetalt af SKAT.

Lovforslaget trådte i kraft 17. marts 2020, mens ændringen af udbetalingsgrænsen på skattekontoen kan hæves fra onsdag 25. marts 2020.

 

post author

Om Azets

Azets er en international koncern, der tilbyder assistance inden for økonomi, løn, rådgivning og forretningstjenester. Med over 6.500 medarbejdere på tværs af vores kontorer, assisterer vi virksomheder og organisationer i alle brancher og størrelser med at udvikle deres virksomhed og realisere det forretningsmæssige potentiale.