Reglerne for personalegoder i 2024

Økonomi | 05.11.2023

af Alex Nielsen

Personalegoder er forskellige fordele, som en arbejdsgiver kan tilbyde sine medarbejdere. Personalegoder kan f.eks. være en årlig julegave, lejlighedsgaver i anledning af mærkedage, eller en sommerbolig. Der gælder specifikke skatteregler for hvert enkelt personalegode, som blandt andet afgør, om medarbejderne er skattepligtige af personalegodet.

Hvordan beskattes personalegoder?

Personalegoder skal beskattes ud fra markedsværdien, det vil sige den værdi, som personalegodet ville have, hvis medarbejderen selv købte eller lejede en tilsvarende ydelse. Derudover afhænger beskatningen af, hvilken af de nedenstående grupper personalegodet tilhører:

 • A-indkomst eller B-indkomst
 • Skattefrie personalegoder
 • Bagatelgrænsen på 7.000 DKK (6.700 DKK i 2023)
 • Skattefri bagatelgrænse på 1.300 DKK (uændret fra 2023)

Hver gruppe uddybes nærmere i de følgende afsnit.

 

A-indkomst

Personalegoder, der betragtes som A-indkomst, skal indberettes til Skattestyrelsen med A-skat og AM-bidrag (arbejdsmarkedsbidrag). Følgende goder beskattes som A-indkomst:

 • Fri telefon
 • Fri bil
 • Fri kost og logi
 • Sundhedsordninger
 • Kontante gavekort og tilskud samt refusion af private udgifter

 

B-indkomst

Tommelfingerreglen er, at hvis et personalegode ikke beskattes som A-indkomst, så skal det beskattes som B-indkomst. Som udgangspunkt har du indberetningspligt og skal angive personalegodets værdi. Dog skal du ikke betale skat eller arbejdsmarkedsbidrag (AM-bidrag) af sådanne goder. Hvis du som arbejdsgiver ikke er forpligtet til at indberette personalegodet, falder pligten ofte på medarbejderen, som så skal indberette personalegodet til Skattestyrelsen som B-indkomst. Det er derfor vigtigt at informere dine medarbejdere om denne pligt.

 

Eksempler på skattefrie personalegoder

Skattefrie personalegoder betragtes ofte som en del af generel personalepleje, idet de stilles til rådighed for medarbejderne for at understøtte udførelsen af arbejdet. Af samme årsag vurderes de typisk ikke til at have væsentlig økonomisk værdi for medarbejderne, og som arbejdsgiver er du derfor ikke forpligtet til at indberette skattefrie personalegoder til Skattestyrelsen.

Eksempler på skattefrie personalegoder inkluderer:

 • Kaffe, te, frugt og lignende småfornødenheder
 • Firmafester og andre arrangementer afholdt på arbejdspladsen
 • Parkering ved arbejdspladsen
 • Uddannelsesmæssige tilbud
 • Personalerabatter på virksomhedens produkter eller tjenester
 • Skærmbriller tilskrevet arbejdsbrug
 • Uniformer og sikkerhedsbeklædning, der kræves til arbejdet
 • Lejlighedsgaver i forbindelse med fødselsdage, jubilæer og andre særlige mærkedage
 • Sundhedsydelser med henblik på forebyggelse og/eller behandling af arbejdsrelaterede skader, såsom fysioterapi, zoneterapi og massage
 • Interventioner fra sundhedstjenester relateret til behandling af rygestop eller misbrug af alkohol, medicin eller andre substanser

 

Bagatelgrænsen på 7.000 DKK (6.700 DKK i 2023)

Et personalegode kan kun være omfattet af bagatelgrænsen, hvis der er en klar sammenhæng mellem personalegodet og arbejdets udførelse – personalegodet skal altså være givet med henblik på arbejdet. Hvis et personalegode hovedsageligt tjener medarbejderens private formål, falder det derfor ikke ind under bagatelgrænsen på 7.000 DKK.

Det skattefrie grundbeløb beregnes pr. person pr. indkomstår, og det dækker alle personalegoder, uanset om de er ydet af én eller flere arbejdsgivere. Hvis den samlede værdi af personalegoder i løbet af et år overstiger 7.000 DKK, beskattes den fulde værdi for hele året - ikke kun det beløb, der overstiger grænsen.

Det påhviler medarbejderne at sikre, at den samlede værdi af personalegoder ikke overstiger bagatelgrænsen. Nedenfor er eksempler på personalegoder, som er omfattet af bagatelgrænsen:

 • Mad og drikke stillet til rådighed ved overarbejde
 • Ekstra feriedage tildelt i forbindelse med tjenesterejser
 • Abonnement på aviser og faglitteratur
 • Mulighed for at afprøve virksomhedens nye produkter
 • Brug af navigationssystemer
 • Tilbud om vaccinationer

 

Skattefri bagatelgrænse på 1.300 DKK (Uændret fra 2023)

Personalegoder, der er inkluderet inden for denne bagatelgrænse, betragtes som mindre anerkendelser. Disse medfører ingen skattemæssige konsekvenser, forudsat at værdien af personalegoderne ikke i alt overstiger 1.300 DKK pr. medarbejder. For medarbejdere, der har haft mere end én arbejdsgiver i løbet af indkomståret, skal værdien af samtlige personalegoder fra alle arbejdsgivere i perioden medregnes.

Personalegoder inden for denne kategori kræver ikke, at arbejdsgiveren leverer dem specifikt til brug i medarbejdernes arbejdsfunktion, i modsætning til goderne associeret med bagatelgrænsen på 7.000 DKK.

Her følger nogle eksempler på personalegoder, som falder ind under den skattefri bagatelgrænse:

 • Lejlighedsgaver
 • Mindre anerkendelser, såsom blomster, vin og chokolade
 • Medlemskaber eller årskort til faciliteter som svømmehaller, zoologiske haver, museer og fitnesscentre
 • Fribilletter til kulturelle eller sportslige arrangementer (undtagen sponsorbilletter)
 • Betaling af startgebyr for deltagelse i motionsløb

Du har også mulighed for at finansiere personalegoder gennem en lønomlægning. Find information om, hvordan du kan tilbyde en skattefri parkeringsplads som en del af en fleksibel lønpakke.

Se hele oversigten over personalegoder for 2024

Julegaver

Julegaver betragtes som et skattefrit personalegode, såfremt deres samlede værdi ikke overstiger 900 DKK (beløbet er uændret fra 2023). Dog skal julegavernes værdi tælles med i opgørelsen af den skattefri bagatelgrænse på 1.300 DKK.

Hvis dine medarbejdere eksempelvis modtager julegaver til en værdi af maksimalt 900 DKK pr. medarbejder samt andre skattefrie personalegoder til en værdi af 600 DKK ved årets slutning, vil medarbejderne skulle beskattes af personalegoderne på 600 DKK. Dette skyldes, at den samlede værdi af goderne overstiger den tilladte bagatelgrænse på 1.300 DKK. Julegaven forbliver dog skattefri, da den enkelte julegave ikke overskrider den maksimale skattefrie værdi på 900 DKK.

Det er dog ikke tilfældet, hvis værdien af medarbejdernes julegaver når op på 1.000 DKK. I en sådan situation vil medarbejderne være skattepligtige af det fulde beløb på 1.600 DKK, da værdien af julegaven overskrider den skattefrie grænse.

Vil du vide mere?

Hvis du ønsker yderligere oplysninger eller har spørgsmål til personalegoder, er du velkommen til at kontakte os på 44 51 81 80.

FAQ - Ofte stillede spørgsmål

Hvordan beskattes personalegoder?

Personalegoder skal beskattes af markedsværdien. Det vil sige den værdi, som personalegoden ville have, hvis kunden selv købte eller lejede tilsvarende.

Eksempler på skattefrie personalegoder

Skattefrie personalegoder anses ofte som generel personalepleje, fordi de stilles til rådighed til medarbejdere for arbejdets udførsel.
post author

Om Alex Nielsen

Alex kommer med lang erfaring fra rådgiverbranchen og Skattestyrelsen, hvor han har rådgivet danske og internationale virksomheder samt deres medarbejdere inden for skat med særligt fokus på international personskat og social sikring. Alex sidder i dag som Tax Manager i Azets' rådgiverteam.