Tildeling af medarbejderaktier og indberetning

Økonomi | 21.11.2022

af Henrik Volden

Mange selskaber tilbyder deres medarbejdere at investere i medarbejderaktier som et middel til at motivere og fastholde loyalitet og engagement. Der gælder dog nogle særlige skatteregler, som jeg gennemgår i dette indlæg.

Ligningslovens (LL) § 16 og 28

Typisk tildeles medarbejderen en aktieoption, hvor det bliver stillet i udsigt, at medarbejderen vil modtage aktier, hvis forskellige betingelser er opfyldt. Betingelserne vil typisk være, at medarbejderen er ansat på et bestemt tidspunkt eller overskuddet når en given størrelse. I denne situation vil det typisk være efter LL § 28, at der tildeles en aktieoption, og når betingelserne er opfyldt, får medarbejderen tildelt en aktie. Beskatningstidspunktet er her tidspunktet for tildelingen – altså når medarbejderen modtager aktien (beskattes som personlig indkomst med op til ca. 52%). I andre tilfælde, hvor medarbejderen som led i et ansættelsesforhold modtager medarbejderaktier, skal medarbejderen beskattes af den værdi, aktierne har. Beskatningsgrundlaget udgør aktiernes markedsværdi på retserhvervelsestidspunktet med fradrag af eventuel egenbetaling, jf. LL § 16.

Indberetning i eIndkomst

Værdien af aktier og anparter, tegnings- og aktiekøberetter omfattet af LL § 16 i retserhvervelsesåret (indtægtsart 50 i kode 068 feltet) skal indberettes. Værdien af tegnings- og aktiekøberetter omfattet af LL § 28 for henholdsvis udnyttelses- eller afståelsesåret (indtægtsart 51 i kode 68 feltet) skal ligeledes indberettes. Hvis værdien af tegnings- og aktiekøberetter omfattet af LL § 16 på indberetningstidspunktet ikke kan opgøres nøjagtigt, skal man sætte et kryds (x) i felt 40 og indtægtsart 50 i kode 068 feltet.

Ligningsloven (LL) § 7P

Til forskel fra aktier, som er tildelt efter LL § 16 og LL § 28, vil beskatningen blive udskudt til salgstidspunktet, hvis aktien er tildelt efter LL § 7P. I den forbindelse indgår arbejdsgiver og medarbejder en aftale om, at aktietildelingen er omfattet af LL § 7P, og dette skal udtrykkeligt fremgå af aftalen.

Betingelser for at være omfattet af LL § 7P

  1. Arbejdsgiverselskabet og den ansatte skal indgå aftale om, at reglerne i LL § 7 P skal finde anvendelse på de tildelte aktier, køberetter eller tegningsretter.
  2. Værdien af den tildelte ret kan højst udgøre 10 pct. af den ansattes årsløn. Dog kan værdien udgøre op til 20 pct. af den ansattes årsløn, hvis adgangen til at erhverve samme type medarbejderaktier er åben for mindst 80 pct. af selskabets ansatte. Den del af betingelsen, som omhandler de 20 pct. af den ansattes årsløn, er en justering til den oprindelige betingelse og har virkning for aftaler indgået den 1. januar 2018 eller senere.
  3. Købe- eller tegningsretterne må ikke overdrages.
  4. Tildelingen skal ske som led i et ansættelsesforhold.
  5. Bestyrelsesmedlemmer kan ikke anvende bestemmelsen.

Det er min erfaring, at mange af de større udenlandske virksomheders aktieprogrammer opfylder betingelserne for LL § 7P, men blot mangler at få skrevet ind i aftalen, at det er LL § 7P der er gældende.

Indberetning i eIndkomst

Der skal foretages en afkrydsning i felt 40 i lønindberetningen i eIndkomst og angives indtægtsart 0101 ved tildeling af tegningsretten.

Særligt om indberetning af aktieprogrammer i eKapital

Reglerne om indberetning af medarbejderaktier mv. er udvidet efter 1. januar 2019. Det betyder, at indberetningspligten også omfatter tildeling af aktier, der er omfattet af LL § 16. Derudover skal erhvervelse af aktier ved udnyttelse af købe- eller tegningsretter, der er omfattet af LL § 16 eller 28, også indberettes. Indberetningspligten påhviler både det selskab, der yder vederlag i form af aktier, og det selskab, over for hvilket købe- eller tegningsretter, omfattet af LL § 7P, 16 eller 28, i henhold til skatteindberetningslovens § 8, gælder.

Sagt med andre ord: både det selskab, som medarbejderen er ansat i, og moderselskabet er underlagt denne indberetningspligt. Ved indberetning om erhvervelse af aktier efter en medarbejderaktieordning, omfattet af LL § 7P, skal det oplyses, om medarbejderen har erhvervet aktierne, køberetterne til aktierne eller tegningsretterne til en værdi svarende til maksimalt 10 pct. af årslønnen, eller til en værdi svarende til maksimalt 20 pct. af årslønnen. Jf. de tidligere nævnte betingelser for LL § 7P.

Vejledning om indberetning af medarbejderaktier

Skattestyrelsen har udarbejdet en indberetningsvejledning til selskaber, der tilbyder medarbejderne aktier, omfattet af LL § 7P eller 16. Vejledningen gælder også for selskaber, over for hvilke købe- eller tegningsretter, som er omfattet af LL § 7P, 16 eller 28, gøres gældende.

Indberetning i eKapital skal ske senest den 23. januar 2023

Indberetning af erhvervelse af aktier i 2022 i forbindelse med en medarbejderaktieordning skal ske senest den 23. januar 2023.

Har I brug for rådgivning?

I Azets har vi erfarne konsulenter siddende, som kan rådgive jer om alt inden for regnskab, moms og skat. Vi har desuden stor erfaring i at indberette i eKapital og vil derfor kunne yde assistance i forhold til dette.

Læs mere om, hvordan vi kan hjælpe

post author

Om Henrik Volden

Henrik Volden er uddannet Cand.merc.aud. fra Aalborg Universitet og studerer i dag Master i skat på CBS. Henrik har mere end 17 års praktisk erfaring fra SKAT. I Azets beskæftiger Henrik sig med rådgivning af mindre og mellemstore virksomheder inden for skatter og afgifter. Henrik har været i Azets siden 2016.