Styresignal - Moms på byggegrunde

Økonomi | 08.01.2024

af Camilla Løth

Skattestyrelsen har netop udsendt det endelige styresignal vedrørende moms på byggegrunde.

Med det udsendte styresignal præciseres Skattestyrelsens praksis ved moms på salg af grunde med bygninger bestemt til nedrivning. Det præciseres hvilke kriterier der er afgørende for, hvad der udgør en ”bygning” med tilhørende jord og henholdsvis levering af en byggegrund i momsmæssig henseende.

Dette har en stor betydning momsmæssigt, da momsfritagelsen omfatter en ”gammel bygning” eller en ”gammel bygning med tilhørende jord”, mens levering af en ny bygning eller en ny bygning med tilhørende jord og byggegrunde er momspligtige.

Herudover præciseres følgende i styresignalet:

  • Levering af grunde med gamle og delvist nedrevne bygninger kan gennemføres momsfrit, hvis køber færdiggør nedrivningen efter leveringen. Den eller de delvist nedrevne bygninger skal fortsat være reelt anvendelige.

  • Levering af grunde med gamle reelt anvendelige bygninger er momsfri, uanset om bygningerne opfylder de formål og krav, som stilles i den gældende lokalplan. Det afgørende er ifølge Skattestyrelsen, hvorvidt der på leveringstidspunktet er en bygning, der kan anvendes til det formål som bygningen er bestemt til eller eventuelt et andet (bygnings-) formål og dermed ikke om en bygning anvendes til det formål, som grunden måtte være udlagt til ifølge en lokalplan.

  • Levering af grunde med støbt fundament eller med byggemodningsarbejder, fx stikledninger, kloakanlæg mv., er momspligtige, da der ikke er tale om bygninger efter Skattestyrelsens opfattelse.

  • Levering af en grund med en nedbrændt bygning, der har stået på grunden (det vil sige inden bygningen er genopført af sælger), er en momspligtig byggegrund. Det er uanset om køber agter at succedere i forsikringssummen og lade en nyopført bygning indtræde i den oprindelige bygnings status. Der er tale om skærpelse af hidtidig praksis.


Byggegrund eller bygning med tilhørende jord?

I praksis giver det ofte anledning til tvivl, når der sælges jord, som tidligere har været bebygget. Det kan være svært at definere, hvorvidt en transaktion er en momspligtig levering af en byggegrund eller en momsfritaget levering af en gammel bygning med tilhørende jord.

Skattestyrelsen fastslog i udkastet til styresignalet at; før en bygning kan omfattes momsfritagelsen for levering af en gammel bygning, så er det et krav, at bygningen på leveringstidspunktet er en fuldt funktionsdygtig bygning, og at bygningen reelt kan anvendes som bygning. Men da Landsskatteretten har underkendt dette kriterium i flere sager, så har Skattestyrelsen i det endelige styresignal præciseret, at det ikke er et krav at en bygning er fuldt funktionsdygtig på leveringstidspunktet.

Skattestyrelsen frafalder dermed kravet om at en bygning skal være fuldt funktionsdygtig på leveringstidspunktet før en bygning kan anses som en momsfri gammel bygning. I stedet fastslår Skattestyrelsen, at en gammel bygning med tilhørende jord skal være funktionsdygtig i den forstand at den på leveringstidspunktet skal være ”reelt anvendelig”. Efter Skattestyrelsens opfattelse, så skal en bygning på leveringstidspunktet være reelt anvendelig til det formål som bygningen er bestemt til eller til eventuelt andre formål. Det betyder, efter Skattestyrelsens opfattelse, at hvis en bygning reelt er grundlæggende uanvendelig, så udgør den ikke længere en bygning momsmæssigt.


Praksis på området fremadrettet

Når der handles med fast ejendom, så er det afgørende at få fastlagt, hvorvidt der er tale om en momspligtig eller momsfri transaktion, da det har betydelige økonomiske konsekvenser.

Skattestyrelens styresignal skulle derfor meget gerne klarlægge og præcisere hvad der er praksis på området.

Bedømmelsen af om transaktionerne skal kvalificeres som levering af en momspligtig byggegrund eller levering af en momsfri gammel bygning, skal være objektiv og foretages på det tidspunkt, hvor transaktionen finder sted.

Det er vores vurdering, at praksis for hvornår der er tale om et momspligtigt salg af en byggegrund eller et momsfrit salg af en gammel bygning med tilhørende jord fortsat er uklar, da det endnu ikke er klarlagt hvornår en bygning reelt er anvendelig og i hvilket omfang der kan stilles krav til en bygnings reelle anvendelighed (at bygningen kan anvendes til det formål det er bestemt til eller eventuelt et andet (bygnings-) formål) førend man er omfattet momsfritagelsen. Med udgangspunkt i Landsskatterettens afgørelser synes det afgørende moment at være, hvorvidt ejendommen er bebygget på leveringstidspunktet i overensstemmelse med det EU-retslige bygningsbegreb.

Det er derfor vores anbefaling, at rette henvendelse, hvis I står overfor salg af fast ejendom. Hver enkelt sag skal bedømmes individuelt og dette kan være afgørende for, hvorvidt en ejendom kan sælges momsfrit.

I Azets står vi til rådighed, hvis I har brug for rådgivning.

post author

Om Camilla Løth

Camilla er uddannet fra CBS (Cand.merc.jur). Hun har flere års erfaring fra rådgiverbranchen, hvor hun har rådgivet virksomheder inden for moms med særligt fokus på international handel og fast ejendom. Camilla sidder i dag som Manager i Azets' advisory afdeling.