Få udbetalt selskabets overskydende acontoskat før tid

Økonomi | 23.04.2020

af Azets

Lider dit selskabs likviditet som følge af COVID-19, så er det efter en bestemmelse i selskabsskattelovens § 29 D muligt at få udbetalt den forventede overskydende skat for indkomstårene 2019 og 2020.

I dette blogindlæg forklarer vi, hvordan dit selskab kan få tilbagebetaling af indbetalt acontoskat før tid, hvis I forventer, at det indbetalte acontobeløb overstiger den endelige indkomstskat det pågældende år.

Betingelser for førtidig udbetaling

Ifølge selskabsskattelovens § 29 D er det under særlige omstændigheder muligt for selskaber at få det overskydende beløb af den indbetalte acontoskat tilbagebetalt, før skatteansættelsen for indkomståret er foretaget. Selskaberne skal kunne dokumentere, at det indbetalt beløb vil overstige indkomstårets indkomstskat.

Hvis du har en forventning om, at dit selskabs indbetalte acontoskat for indkomstårene 2019 og 2020 overstiger den endelige indkomstskat det pågældende år, kan du altså anmode om at få den overskydende skat udbetalt før tid. Så slipper du for at vente til det normale udbetalingstidspunkt, som er den 20. november 2020 for indkomståret 2019 og den 20. november 2021 for indkomståret 2020.

Dog er en udbetaling før tid kun mulig, hvis selskabet kan dokumentere, at det indbetalte beløb overstiger den skat, der reelt set skal betales for indkomståret, og at anmodningen foregår under særlige omstændigheder.

Særlige omstændigheder er gældende, hvis det har afgørende betydning for selskabets fortsatte drift, ikke at kunne betale sin gæld til andre kreditorer, fordi selskabet skal afvente årsopgørelsen og det normale udbetalingstidspunkt for overskydende skat i november.

Hos Azets er vi i fuld gang med udarbejdelsen af vores kunders årsregnskaber for 2019, og vi ved derfor, at mange selskaber allerede nu har et overblik over resultatet af indkomstskatten for indkomståret 2019. Disse selskaber har mulighed for at fremskaffe gyldig dokumentation (f.eks. årsregnskab eller skattemæssige oplysninger), der kan fremvises til skattemyndighederne som belæg for førtidig udbetaling af overskydende skat.

For de fleste har indkomståret 2020 kun været i gang i få måneder. Derfor er det væsentligt sværere at fremskaffe dokumentation for den endelige indkomstskat for dette indkomstår. Som følge af den usikre økonomiske situation, de fleste selskaber befinder sig i, kan det være vanskeligt at vurdere, hvad indkomstskatten for hele året ender på. Befinder selskabet sig i et forskudt indkomstår, vil det dog være muligt at komme med et estimat, der dokumenterer og sandsynliggør, at det indbetalte beløb vil overstige årets endelige indkomstskat.

Er betingelserne opfyldt, kan man argumentere for, at samfundssituationen som følge af COVID-19 kan danne grundlag for førtidig udbetaling af acontoskat.

Hvordan anmoder jeg?
Anmodningen om udbetaling og tilhørende dokumentation skal indsendes via TastSelv på SKAT’s hjemmeside.

Selskabet skal anmode Skattestyrelsen om tilbagebetaling inden for selvangivelsesfristen i det indkomstår, som udbetalingen vedrører.

Skattestyrelsen kan dog vælge at imødekomme en senere fremsat anmodning, så længe den er fremsat inden 1. oktober. Er selskabets selvangivelsesfrist passeret, er det altså stadig muligt for Skattestyrelsen at efterkomme din anmodning og udbetale overskydende acontoskat før tid. 

Udbetaling hvis anmodningen imødekommes

Imødekommes selskabets anmodning om førtidig udbetaling, sker udbetalingen i en prioriteret rækkefølge. Udbetalingsrækkefølgen har betydning for, om der skal betales en dekort og tilbagebetales således:

 • frivillige acontoskatterate – indbetalt efter 20. november og senest 1. februar efterfølgende år
 • frivillige acontoskatterate – indbetalt efter 20. marts og senest 20. november
 • Indeholdt udbytteskat af modtaget aktieudbytte
 • frivillige acontoskatterate – indbetalt senest 20. marts
 • Afslutningsvis ordinær acontoskat

Hvis du beslutter dig for at anmode om udbetaling af den forventede overskydende skat, er der nogle ting du skal være særligt opmærksom på:

 • Eks. kan du komme ud for at skulle betale en negativ rente, også kaldet dekort, af indbetalt frivillig acontoskat, der udbetales før tid. Dekort betales for de dage, hvor Nationalbankens indskudsbevisrente har været negativ med mere end -0,2 pct. Dog beregnes der ikke dekort ved tilbagebetaling af indbetalt ordinær acontoskat eller udbytteskat.
 • Samtidig skal du være opmærksom på, at den godtgørelse, du normalt vil modtage i situationer med overskydende skat, ikke modtages af beløb, der udbetales før tid. For indkomståret 2019 var godtgørelsen på 0,1 pct.
 • Til sidst er det vigtigt at vide, at overskydende skat til udbetaling i november, som normalt bliver modregnet af ordinær acontoskat for det efterfølgende indkomstår, ikke bliver modregnet, hvis den overskydende skat anmodes udbetalt før tid.

Nedsættelse af ordinære acontoskatterater

I selvskabsskatteloven § 29 C findes en regel om nedsættelse af de ordinære acontoskatterater. Reglen indebærer at selskabet kan anmode om nedsættelse af betalingsraten, hvis selskabet forventer, at indkomstforholdende vil afvige væsentligt, sammenlignet med de oplysninger skattemyndighederne har lagt til grund for fastsættelsen af den ordinære acontoskatterate.

Anmodningen om nedsættelse af den ordinære acontoskatterate indsendes via TastSelv og skal almindeligvis fremsættes, inden fristen for ratens betaling udløber, dvs. senest den 20. marts eller 20. november. Denne bestemmelse er altså relevant i situationer, hvor raten ønskes nedsat, inden betalingen finder sted.

Anmodningen om nedsættelse af den ordinære acontoskatterate kan under særlige omstændigheder også fremsættes efter ratens betaling. Bliver anmodningen imødekommet af SKAT, vil de tilbagebetale den tidligere indbetalte ordinære acontoskatterate – dette gælder også for den første ordinære acontoskatterate fra indkomståret 2020 med betalingsfrist den 20. marts 2020.

På denne baggrund kan vi slå fast at der for indbetalt ordinær acontoskat findes to muligheder, der kan føre til førtidig tilbagebetaling af overskydende acontoskat:

 • Ved anmodning om tilbagebetaling af indbetalt acontoskat i prioriteret rækkefølge, efter selskabsskattelovens 29 D.
 • Ved anmodning om nedsættelse af den ordinære acontoskatterate, efter selskabsskattelovens
 • 29 C.

Begge løsninger er gode udgangspunkter, hvis du ønsker at passe på din virksomheds likviditet.

Har du brug for hjælp?

Har du brug for assistance eller sidder du med en masse spørgsmål i relation til din virksomhed og de udfordringer, COVID-19 har medført? I Azets sidder vi klar til at hjælpe, svare på dine spørgsmål og evt. hjælpe med at ansøge om tilbagebetaling af indbetalt acontoskat før tid.

Læs mere om, hvordan Azets kan assistere

post author

Om Azets

Azets er en international koncern, der tilbyder assistance inden for økonomi, løn, rådgivning og forretningstjenester. Med over 6.500 medarbejdere på tværs af vores kontorer, assisterer vi virksomheder og organisationer i alle brancher og størrelser med at udvikle deres virksomhed og realisere det forretningsmæssige potentiale.