Ferielov – 4 opgaver for dig som arbejdsgiver

Løn og HR | 26.09.2018

af Lisbeth Lindorff Riis

Den nugældende ferielov bliver sendt på pension 1. september 2020, og det har stor indflydelse på samtlige lønmodtagere på det danske arbejdsmarked. Dermed har det også stor indflydelse på alle virksomheder og administrationen af medarbejdernes ferie.

Der er flere nye tiltag i den nye ferielov. I dette indlæg vil jeg særligt komme ind på følgende:

 • Overgangsperiodens formål, indhold og administration
 • Indefrysning af feriepenge
 • Den nye ferielovs betydning for virksomhedernes administration: 4 opgaver for dig som arbejdsgiver

Læs også Ny ferielov på vej – og der skal tænkes på den allerede nu

Guide om ferieloven – Få det hele med

Hent vores brochure om ferieloven. Den indeholder en god og brugervenlig beskrivelse af reglerne i den nye ferielov.

ferielov-brochure.png

meter.png Overgangsperiodens formål, indhold og administration

Den helt store ændring med den nye ferielov er, at optjenings- og afviklingsmetoden ændres. Med den nuværende ferielov opnår man først ret til betalt ferie op til 16 måneder efter tiltrædelse. Her er optjeningsåret nemlig fra 1. januar til 31. december og afviklingsåret er 5 måneder senere, nemlig fra den 1. maj til 30. april. Den nye ferielov gør op hermed, da man nu skal til at afvikle stort set samtidig med optjeningstidspunktet. Mange omtaler derfor den nye ferielov som samtidighedsferie.

Da loven træder i kræft 1. september 2020, er overgangsperioden fastsat til at være allerede fra 1. januar 2019 til 1. september 2020. For at skabe mere overblik har jeg valgt at opdele overgangsperioden i to dele, som jeg navngiver som følgende:

PERIODE A, som løber fra 1. januar 2019 til 31. august 2019 og

PERIODE B, som løber fra 1. september 2019 til 31. august 2020

De to perioder er forbundet med forskellige procedurer og opgaver for virksomhederne, som her nedenfor vil blive gennemgået.

PERiODE A – 1. januar 2019 til 31. august 2019

I denne periode vil medarbejderne fortsat optjene ferie efter den nugældende ferielov. I løbet af de otte måneder vil medarbejderen optjene 16,67 feriedage. De optjente feriedage skal derfor afvikles i perioden 1. maj 2020 til 31. august 2020.

Her skal man være opmærksom på, at der i overgangsperiodens slutning (31/8 2020) og alene dette år, gælder en speciel regl. Her er der nemlig åbnet mulighed for at afvikle tilgodehavende ferie 1 måned mere – nemlig frem til 30. september 2020.

Den ekstra 1 måneds afvikling er givet med henblik at sikre lønmodtagerens ret til at afvikle 3 uger i hovedperioden, som går fra 1. maj til 30. september.

PERiODE B – 1. september 2019 til 31. august 2020

Her har vi at gøre med det første ferieår efter den nye ferielov, og de ferietimer der er allokeret i denne periode indefryses i en ny fond. Fonden hedder Lønmodtagernes Fond for Tilgodehavende Feriemidler, og vil her i indlægget blive omtalt som fonden. Feriepenge tilhørende de optjente feriedage, vil først blive udbetalt når medarbejderen forlader arbejdsmarkedet, som f.eks. kan være begrundet i flytning til udlandet, førtidspension, efterløn eller alderspension. Alt efter om man er arbejdstager eller arbejdsgiver indeholder de to perioder forskellige konsekvenser.

person.png Indfrysning af feriepenge set fra et medarbejdersynspunkt

Nogle medarbejdere vil anse indefrysningen som en negativ handling, men rent faktisk vil den enkelte medarbejder ikke opleve en negativ økonomisk effekt af indefrysningen. Tværtimod. De indefrosne feriepenge vil blive indekseret i henhold til den årlige faktiske lønudvikling jf. DA’s strukturstatistik. Medarbejderen vil dermed altid opnå feriepenge opskrevet til den reelle værdi, som svarer til det tidspunkt, hvor de forlader arbejdsmarkedet.

officebuilding.png Indefrysning af feriepenge set fra et arbejdsgiversynspunkt

For arbejdsgiveren betyder indefrysning en entydig hjælp til virksomhedens likviditet. Samtidig anbefales virksomheden, ud fra en likviditets- og rentemæssig vinkel, at foretage en vurdering af, hvorvidt det vil være mest rentabelt at indbetale feriemidler til fonden, eller selv stå for administrationen. Arbejdsgiveren skal årligt og senest den 31. august bekræfte over for fonden, at arbejdsgiveren fortsat vil beholde ikke forfaldne tilgodehavende feriemidler i virksomheden.

pencil.png 4 opgaver for dig som arbejdsgiver

Generelt vil der ikke være behov for at varsle overgangen til den nye ferielov, medmindre feriefridage eller andet i tillæg til ferieloven ændres til ugunst for medarbejderne.

Indefrysningen af feriemidlerne fra overgangsperioden vil betyde, at arbejdsgiveren skal vælge, hvorvidt de ønsker selv at administrere de opsparede feriemidler eller indbetale det skyldige beløb for en lønmodtager til fonden.

Jeg ser følgende opgaver for arbejdsgiveren som værende nært forestående, nemlig:

1a. Arbejdsgiver vælger selv at administrere beløbene

I denne løsning kan arbejdsgiveren bruge de indefrosne feriemidler som en form for likviditet. De skal dermed først indbetale dem når medarbejderen når folkepensionsalderen eller på anden måde forlader arbejdsmarkedet. Arbejdsgiveren kan når som helst vælge at indbetale det skyldige beløb for en lønmodtager til fonden. Arbejdsgiveren er her forpligtiget til selv at forrente det skyldige beløb med en årlig lønindeksreguleringssats svarende til lønudviklingen, indtil beløbet indbetales. Indekseringen fastsættes af fonden senest 31. maj og er gældende i perioden 1. juni til 31.maj. Lønindeksreguleringssatsen udgjorde i 2017 2,2 %. Indbetalingen sker senest på det tidspunkt, hvor lønmodtageren skal have beløbet udbetalt, nemlig når vedkommende forlader arbejdsmarkedet.

1b. Arbejdsgiver vælger at overdrage administrationen til fonden

Her er det fondens opgave at sikre, at de tilgodehavende feriemidler forrentes korrekt. Forrentningen vil afhænge af det årlige resultat af kapitalforvaltningen i Lønmodtagernes Dyrtidsfond. Fonden foretager en årlig opgørelse, som virksomheden skal finde på Virk.dk . Dette kan bruges til information ifm årsregnskab eller til virksomhedens egne afstemninger.

2. Opdatering af ansættelseskontrakter:

Her skal arbejdsgiveren sikre sig, at samtlige ansættelseskontrakter er korrekte og henviser til de rette bestemmelserne i den nye ferielov. Jeg anbefaler I her enten anfører at I henviser til den til enhver tid gældende ferielov eller beskriver følgende emner:

 • Generelt om ferie
 • Om ferietillæg
 • Forskudsferie
 • Feriefridage – fortsætter I med tildeling ved nyt år eller ved løbende indtjening?

3. Opdatering af personalepolitik

Arbejdsgiveren skal sikre sig, at de har revideret deres personalepolitik, hvorved den afspejler den nye ferielov. Personalepolitikken bør indeholde følgende emner som minimum:

 • Overgangsperioden
 • Håndtering af feriefridagene
 • Perioden fra 1. september 2020 og frem
 • Væsentlige ændringer

4. Medarbejderne skal klædes på:

Azets anbefaler virksomhederne, at de sørger for, at deres ansatte er bekendte med den nye ferielov og dens indhold i god tid. Informationen bør bestå af undervisning af medarbejderne og konkret information om de kommende ændringer. Azets bistår gerne med at forestå selve undervisningen eller fremsende PowerPoints, hvorved I er i stand til at klæde jeres ansatte på. Derudover har vi standarder udviklet, som I kan bruge til at sikre jer, at jeres medarbejder har modtaget den nødvendige information om den nye ferielov samt overgangsperioden.

SÆRLIGT for nye og tilbagevendte på arbejdsmarkedet

Der er mulighed for, at nye og tilbagevendte på arbejdsmarkedet kan få adgang til at afholde ferie via de særlige fondsferiedage. Dette gælder de lønmodtagere som ansættes fra den 1. september 2019 og i løbet af 2020. De vil kunne afholde 8,3 ”fondsferiedage” med betalt optjent efter den gældende ferielov. Det er frivilligt for den enkelte lønmodtager at benytte denne ordning. Ønskes den benyttet giver lønmodtageren besked til fonden.

Brug for hjælp?

Har du som arbejdsgiver brug for rådgivning i relation til den nye ferielov, så er du velkommen til at kontakte mig på lisbeth.riis@azets.com. I afdelingen HR Legal kan vi f.eks. assistere med at få opdateret jeres ansættelseskontrakter og personalepolitik. Vi kan også komme ud at undervise i den nye ferielov, eller sende de fornødne præsentationer og materialer, så jeres medarbejdere kan blive godt klædt på.

LÆS MERE OM, HVORDAN AZETS KAN HJÆLPE

DELTAG I WEBINAR OM DEN NYE FERIELOV

Læs også

Ny ferielov på vej – og der skal tænkes på den allerede nu

Ny ferielov – spørgsmål og svar

post author

Om Lisbeth Lindorff Riis

Lisbeth Lindorff Riis er uddannet Cand.merc.jur fra Handelshøjskolen i Århus og senere Cand.jur fra Københavns Universitet. Lisbeth har 21 års erfaring med juridisk rådgivning inden for HR, herunder persondataretlige problemstillinger - GDPR, ansættelsesret og barsel. I Azets er Lisbeth Head of HR Legal.