Leasing af biler: Ny lov reducerer fordelene

Økonomi | 26.09.2018

af Henrik Volden

At lease sin bil er blevet mere og mere populært de seneste år, og det gælder både i privat regi og i erhvervsmæssig henseende. En af baggrundene for populariteten er de afgifts- og skattemæssige fordele, man kan opnå ved at lease sin bil, da leasingselskaberne i flere år har kunnet lease ud meget billigt, da de har opnået et såkaldt flåderabat.

Læs også blogindlægget “Hvad vil det sige at lease en bil?”, hvor jeg kommer nærmere ind på leasing begrebet, og de forskellige leasing modeller, der udbydes.

For snart et år siden, i november 2017, blev der vedtaget en lov, som betyder, at værdien af et køretøj i afgiftsmæssig og beskatningsmæssig henseende er blevet mere retvisende end tidligere. Loven medfører dog også, at den afgiftsmæssige fordel ved leasingbiler er forsvundet. Dermed vil der ikke længere være et personskattemæssigt incitament for arbejdsgiver til at lease firmabilen, frem for at købe den.

Den nye lov har allerede medført, at andelen af leasede nye biler er faldet til 14% i 2018 (mod 28% året før).

Hvad betyder den nye lov?

Den nye lov medfører, at der skal ske en omberegning af den nye bil senest fire måneder efter, at den er registreret for første gang. I praksis er det primært de såkaldte selvanmeldere (større autoforhandlere og leasingselskaber), som vil skulle angive registreringsafgift efter bestemmelserne i loven. Selvanmelder-virksomheder har mulighed for selv at angive afgiften af et køretøj og periodevis betale afgiften af de pågældende køretøjer.

Den foreslåede angivelse af den afgiftspligtige værdi samt eventuel fornyet afgiftsberigtigelse som følge heraf vil således indgå i en administrativ proces, som allerede eksisterer i de fleste af de omfattede virksomheder. For de virksomheder, som ikke er registreret som selvanmeldere, vil de nødvendige processer skulle håndteres manuelt.

Dokumentation til SKAT

Når selvanmelder-virksomhederne angiver den afgiftspligtige værdi, skal der udarbejdes dokumentation til SKAT. Dokumentationen for angivelse og fastsættelse af den afgiftspligtige værdi skal opbevares i tre år og stilles til rådighed for SKAT efter anmodning.

Det, der skal dokumenteres, er den proces, som virksomheden har fulgt, og det resultat, som virksomheden har nået. Det er i praksis ikke muligt at fastsætte én objektivt korrekt pris for et givent køretøj, idet en markedspris altid vil ligge inden for et vist spænd. Det væsentlige er derfor, at virksomheden dokumenterer de oplysninger, som er lagt til grund for vurderingen af et køretøjs afgiftspligtige værdi. Det kan eksempelvis være et repræsentativt udsnit af salgsannoncer for tilsvarende køretøjer. Der bør i et sådant tilfælde selvsagt anvendes salgsannoncer, som virksomheden ikke selv har oprettet, og som ikke er oprettet med henblik på at påvirke vurderingen af handelsværdien af køretøjer.

Gælder kun ”nye” biler

Lovindgrebet omfatter alene ”nye” biler, dvs. biler, der indregistreres den 3. oktober 2017 eller derefter. Det lavere beskatningsgrundlag bibeholdes således på biler, hvor der er indgået en leasingaftale før den 2. oktober 2017.

Der kan fortsat opnås et lavere beskatningsgrundlag for fri bil sammenlignet med en købt bil, hvis der leases en allerede indregistreret bil, der er yngre end 36 måneder efter første indregistrering. Indgås leasingaftalen mere end 36 måneder efter første indregistrering, skal der dog som hidtil ske beskatning ud fra markedsværdien.

Ved splitleasing kan SKAT underkende kørebogen og hvad så?

Der skal være styr på kørselsregnskabet, ellers kan SKAT underkende den elektroniske kørebog!

Det betyder, at reglerne for fri bil skal anvendes, og SKAT kan gå tre år tilbage.

SKAT har ved flere lejligheder anerkendt, at splitleasing ikke fører til beskatning af fri bil. Men det forudsætter, at en række krav er opfyldt:

  1. Der skal være indgået skriftlige separate aftaler mellem henholdsvis leasingselskab og virksomhed og leasingselskab og den ansatte.
  2. De samlede udgifter til bilens drift, afskrivning og forrentning (der alle indeholdes i leasingydelsen) skal være fordelt proportionalt mellem parterne på grundlag af det faktisk antal kørte kilometer fordelt på henholdsvis erhvervsmæssig og privat kørsel (leasingaftalerne forudsættes at være identiske).
  3. Leasingydelsen for hver af parterne er betalt direkte til leasingselskabet.
  4. Hver part hæfter kun for egne forpligtelser i relation til leasingselskabet.
  5. Der skal løbende føres et detaljeret kørselsregnskab for den kørsel, der finder sted.

Der er både nogle formelle krav til de indgåede leasingaftaler og nogle meget detaljerede krav til det kørselsregnskab, som danner grundlag for fordelingen mellem privat kørsel og erhvervsmæssig kørsel.

Læs også blogindlægget “Hvad vil det sige at lease en bil?”

 

Har du brug for rådgivning?

Vil du have hjælp og rådgivning til at udnytte de fradrags- og skattemæssige fordele ved leasing? I Azets har vi erfarne konsulenter, som kan rådgive dig inden for alt om skat.

LÆS MERE OM, HVORDAN VI KAN HJÆLPE

post author

Om Henrik Volden

Henrik Volden er uddannet Cand.merc.aud. fra Aalborg Universitet og studerer i dag Master i skat på CBS. Henrik har mere end 17 års praktisk erfaring fra SKAT. I Azets beskæftiger Henrik sig med rådgivning af mindre og mellemstore virksomheder inden for skatter og afgifter. Henrik har været i Azets siden 2016.