Afgørelse i sag om afskedigelse af sygemeldt medarbejder

HR-Jura | 29.01.2019

af Lisbeth Lindorff Riis

Afskedigelse på grund af manglende fremmøde til sygefraværssamtale var ikke sagligt begrundet

Vestre Landsret har afsagt dom i en sag om afskedigelse af en medarbejder på baggrund af manglende fremmøde til sygefraværssamtale efter sygedagpengelovens § 7 a. Bestemmelsen forpligter arbejdsgiveren til, inden for 4 ugers sygdom, at afholde en såkaldt sygesamtale med medarbejderen om hvordan og hvornår pågældende kan vende tilbage til arbejdet. Medarbejderen skal så vidt muligt møde op til samtalen medmindre sygdommen forhindrer dette. Manglende fremmøde kan som udgangspunkt medføre ansættelsesretlige konsekvenser for medarbejderen, hvis udeblivelsen ikke er lovligt begrundet. Omtalte dom går herefter på, hvorvidt opsigelsen af en medarbejder, der ikke mødte op til en sygesamtale, var sagligt begrundet.  

Sagen kort forklaret

Sagen omhandler en tandklinikassistent i fleksjob, der sygemeldte sig efter en længere periode med stress og en følelse af at blive forskelsbehandlet. Medarbejderen blev herefter tilbudt en sygesamtale, jf. sygedagpengeloven såvel som tandklinikkens personalehåndbog, hvilket medarbejderen afslog, eftersom hun ikke følte, at hun kunne deltage. Arbejdsgiveren fastholdte, pr. brev, datoen for afholdelse af samtalen og tilbød, at dette kunne ske på medarbejderens bopæl. Da medarbejderen ikke reagerede, sendte arbejdsgiveren en sms til hende på selve dagen for sygesamtalen, om at hun havde pligt til at deltage – dog uden at nævne en eventuel ansættelsesretlig konsekvens ved udeblivelse. Medarbejderen svarede, at hun ville gøre et forsøg, men da hun udeblev fra sygesamtalen, blev hun afskediget. Medarbejderen valgte herefter at rejse sag mod arbejdsgiveren med et krav om godtgørelse, da hun ikke mente, at opsigelsen var sagligt begrundet, og fordi hun ikke havde modtaget nogen advarsel inden opsigelsen.  

Afgørelsen i sagen

Der bliver i sagen lagt særlig vægt på, at arbejdsgiveren ikke havde tilbudt at gennemføre sygesamtalen telefonisk ligesom at medarbejderen ikke havde modtaget en forudgående advarsel om, at udeblivelsen ville medføre ansættelsesretlige konsekvenser for medarbejderen. Derudover bliver det belyst, at arbejdsgiveren ikke på noget tidspunkt havde anmodet medarbejderen om en lægeerklæring, der kunne informere om, hvorvidt medarbejderen havde mulighed for at deltage i samtalen, eller eftersøgt nok information om hvorvidt medarbejderen havde et ønske om at vende tilbage. På baggrund af dette og efter en samlet vurdering når landsretten frem til, at arbejdsgiverens opsigelse af medarbejderen ikke var sagligt begrundet, og arbejdsgiveren bliver herefter pålagt at betale medarbejderen en godtgørelse svarende til 1½ måneds løn efter funktionærlovens § 2 b.  

Har I brug for rådgivning?

HR Legal anbefaler, at arbejdsgivere, der står i sådanne situationer, skal forsikre sig, at medarbejderen er entydigt oplyst om konsekvenserne af en eventuel udeblivelse fra sådanne obligatoriske møder. Kommunikationen skal være så klar og utvetydig, at medarbejderen ikke kan være i tvivl om alternative muligheder for møde og konsekvenserne af manglende fremmøde. Er du i tvivl, kan du få hjælp udefra til personalejuridiske udfordringer og spørgsmål. I Azets’ HR Legal afdeling bistår vi gerne med rådgivning og udarbejdelse af advarsler, afskedigelser og opsigelser. Læs mere om, hvordan vi kan hjælpe

post author

Om Lisbeth Lindorff Riis

Lisbeth Lindorff Riis er uddannet Cand.merc.jur fra Handelshøjskolen i Århus og senere Cand.jur fra Københavns Universitet. Lisbeth har 21 års erfaring med juridisk rådgivning inden for HR, herunder persondataretlige problemstillinger - GDPR, ansættelsesret og barsel. I Azets er Lisbeth Head of HR Legal.