Hvad betyder interim?

Strategi | 16.11.2022

af Inge Bungum

Hvad betyder Interim.jpgInterim betyder midlertidig eller foreløbig. Men hvad er interim inden for temaerne arbejdsmarked, bemanding og rekruttering? Her vil det ofte være ord som interim assistance og interim management, man støder på. Interim assistance betyder, at du i en afgrænset periode lejer en professionel konsulent/medarbejder til at løse en specifik opgave eller udfylde en (pludselig) ledig plads i virksomheden. Hvad betyder interim management? Interim management betyder, at du lejer en manger/chef/leder i en midlertidig periode, evt. indtil en fast profil er fundet.

 

Interim organisation bliver mere normalt

I landets HR-afdelinger, hvor man arbejder med at sikre virksomhedens talentmasse og potentielle efterfølgere, er arbejdsbetingelserne blevet vanskeligere.

For det er blevet sværere og meget mere ressourcekrævende både at fastholde, tiltrække og rekruttere dygtige medarbejdere. Det er en af årsagerne til, at interim organisering ses oftere og oftere. I dette blogindlæg sætter jeg fokus på fordelene ved at bruge interim ressourcer, eller midlertidige medarbejdere, der i kraft af deres kompetencer kan aflaste og skabe resultater på relativ kort tid.

Læs også Ansættelsesformer på det fleksible arbejdsmarked – Hvad skal du vælge?

 

Konkurrence om nøglemedarbejderne

I dag ser vi, at konkurrerende virksomheder jagter hinandens nøglemedarbejdere som aldrig før. Virksomheder står derfor oftere og oftere i den situation, at en nøglemedarbejder pludselig forsvinder og efterlader et tomrum, som kan være svært at fylde ud for organisationen her og nu.

Hvis en nøglemedarbejder eller afdelingsleder forlader virksomheden, kan det være fristende at fordele opgaverne blandt de tilbageværende i organisationen. Er der tale om mindre og kortvarige opgaver, kan det muligvis lade sig gøre, men som udgangspunkt er de fleste virksomheder rimeligt trimmede, hvilket ikke levner meget plads til nye arbejdsopgaver og uventede begivenheder i medarbejdernes kalender.

Samtidig er det langt fra sikkert, at de nødvendige kompetencer, der kan løfte opgaven, er tilstede internt i organisationen. Her kan det være den rigtige beslutning med en interim periode, hvor ledelsen hurtigt og effektivt får hyret en ekstern interim ressource ind med de rette kompetencer og erfaringer.

Læs også: Guide til interim ressourcer: Sådan sammensætter du den stærke økonomiafdeling

 

Hvad er forskellen på vikar og interim

Indgåelse af en aftale med en virksomhed om en interim ressource indebærer, at en konsulent løser opgaver i en kortere eller længere interim periode på en midlertidig kontrakt.

Vikarer omtales ofte som interim ressourcer, men de indgår sjældent som en fast del af medarbejderstaben og kan derfor være en udfordring kulturelt og vidensmæssigt.

Den mere nutidige opfattelse af interim ressourcer er denne:

En medarbejder, der er fastansat i én virksomhed, men som rent fysisk arbejder i en anden virksomhed. Det kan være, at man som virksomhed selv har brug for ekstra ressourcer i en periode, eller man placerer måske en interim ressource hos en kunde, for hvem man løser opgaver.

Når man indgår aftale om en interim ressource med en professionel partner, vil de pågældende medarbejdere have gennemgået nøjagtig de samme rekrutterings- og kompetenceudviklingsforløb som de medarbejdere, der arbejder med faste opgaver i traditionelle ansættelser. Heroverfor har vikarer ofte ikke samme bagland, der kan opdatere deres viden og kompetencer i forhold til nyeste regler, teknikker og løsninger.

Læs også Fordele ved det fleksible arbejdsmarkeds løse ansættelsesformer

 

Interim ved spidsbelastninger og forandringer

Interim ressourcer anvendes typisk i forbindelse med spidsbelastninger, større projekter, eller hvis en nøglemedarbejder er fratrådt eller sygemeldt. Når en permanent løsning er fundet i virksomheden, glider interim ressourcen tilbage i sin egen organisation, indtil næste opgave kalder.

Flere virksomheder vælger samtidig også at anvende en interim CEO, leder eller specialist til opgaver, hvor der ikke er økonomi til fuldtids- eller deltidsansættelse. Her tager samarbejdspartneren, der har ansvaret for interim ressourcen, opgaven med rekruttering og kompetenceudvikling. Dette letter altså virksomhedens arbejde i anvendelsen af interim ressourcen.

I interim perioden kan konsulenten både bruges til at løse driftsopgaver samt udvikling og ledelse på forskellige niveauerer. Det kan eksempelvis være i forbindelse med forandringer i virksomheden, ved implementering af ny teknologi eller organisationsændringer ved opkøb og fusioner.

Interim ledelse har udviklet sig fra at blive anvendt i krisesituationer til i højere grad at handle om ledelse af større forandringer i en virksomhed, der har brug for beslutningskompetence og den rette erfaring til opgaven. 

Læs også Fleksible ressourcer skaber nye muligheder i virksomederne

 

Hvorfor er interim ressourcer effektive?

En af mest oplagte fordele ved anvendelse af interim løsninger uanset om det er interim assistance eller interim management, er, at de pågældende ressourcer er objektive og resultatorienterede specialister, der ikke er bundet af interne sociale relationer og hierarki men kan koncentrere sig om opgaven i den givne periode.

Udover at få en mere fleksibel interim organisation og have adgang til høj faglig viden, er fordelen ved at tilknytte en interim ressource fra en virksomhed, der har den pågældende ydelse som kerneforretning, at ressourcen hurtigt kan hente viden og opbakning fra kolleger med samme vidensgrundlag og kompetencer – f.eks. i forbindelse med spidsbelastninger eller sæsonudsving.

I Danmark er en gennemsnitlig interim periode omkring syv måneder. Det er lidt under gennemsnittet i Europa, hvor en interim ansættelse typisk ligger på 10,5 måneder.

LÆS MERE HER OM VORES INTERIM LØSNINGER

 

FAQ - Ofte stillede spørgsmål

Hvad betyder interim?

Interim betyder midlertidig eller foreløbig. Men hvad er interim inden for temaerne arbejdsmarked, bemanding og rekruttering? Her vil det ofte være ord som interim assistance og interim management, man støder på.

Hvad er Interim Management?

Interim Management er et globalt begreb, der bruges, når virksomheder og organisationer tilknytter stærke og erfarne ledelsesprofiler på midlertidige aftalevilkår.

Hvad er forskellen på vikarer og interim ressourcer?

Vikarer skal stå til rådighed for arbejdsmarkedet og kan derfor blive nødsaget til at hoppe videre. Vælger man en interim ressource, er der meget stor sikkerhed for, at I har den samme konsulent gennem hele forløbet.

Hvorfor er interim ressourcer effektive?

Interim ressource er effektive da de er objektive og resultatorienterede specialister, der ikke er bundet af interne sociale relationer og hierarki men kan koncentrere sig om opgaven i den givne periode.

Hvor længe er en interim periode?

I Danmark er en gennemsnitlig interim periode omkring syv måneder. Det er lidt under gennemsnittet i Europa, hvor en interim periode typisk ligger på 10,5 måneder.
post author

Om Inge Bungum

Inge Bungum er Senior Manager i Azets og leder afdelingen for interim løsninger. Inge har gennem mange år har arbejdet med rekruttering og vikarløsninger og følger udviklingen på arbejdsmarkedet og tendenserne i virksomhederne tæt.